Foto Bart van Vliet

Het is bijna zover, op 1 april gaat ‘Nieuw BZK’ van start. De ambitie is duidelijk, BZK in de nieuwe vorm zal meer focus krijgen, effectiever worden en een ‘scherper’ profiel krijgen.

Simone Roos, Gert-Jan Buitendijk en Wendy Sutherland vertellen wat we zoal van hun nieuwe BZK-onderdelen kunnen verwachten.

Simone Roos, Gert-Jan Buitendijk en Wendy Sutherland
Simone Roos, Gert-Jan Buitendijk en Wendy Sutherland, foto: Bart van Vliet
Simone Roos
Simone Roos, foto: Valerie Kuypers

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

‘DGOO, het directoraat-generaal Overheidsorganisatie, werkt aan een moderne overheid. Een moderne overheid die betaalbaar en transparant is en die goed inspeelt op de steeds veranderende maatschappelijke opgaven’. Dat is de missie waar DGOO mee van start gaat; naast een rijksbrede ook nadrukkelijk een overheidsbrede en bestuurlijke opdracht.

Simone Roos (directeur-generaal Overheidsorganisatie): “Door de reorganisatie hebben we een directoraat gevormd met een duidelijke, sterke rol waar kaders en beleid voor de overheidsorganisatie, voor de I-samenleving, voor de Rijks ICT, voor het overheidspersoneel en voor een duurzame bedrijfsvoering samenkomen. Bij de invulling van deze rol is ons doel om het openbaar bestuur zo goed mogelijk te laten functioneren. Samen met politiek en bestuur gaan wij het gesprek aan met onze stakeholders over wat zij nodig hebben en wat de toegevoegde waarde is van DGOO. Voor ons is dat het uitgangspunt, een leidraad die we toepassen op al onze beleidsterreinen.

Zo redeneert DGOO bij de vorming van rijksbreed bedrijfsvoeringsbeleid altijd vanuit de behoeften van de afnemers van de betreffende diensten. Effectiever en efficiënter inzet van ICT bereiken we daadwerkelijk door de adviezen van het Bureau ICT Toetsing, zo blijkt inmiddels uit de manier waarop die adviezen door de departementen ter harte worden genomen. Verder doet DGOO, ter bevordering van de digitalisering van de overheid ten behoeve van burgers, bedrijven en mede-overheden, voorstellen voor de interbestuurlijke uitvoering daarvan. Tenslotte richten we ons als moderne werkgever op de ontwikkeling van kundige ambtenaren die het vermogen hebben om te verbinden en samen te werken.

Veel van deze vaardigheden heeft DGOO al in huis, maar door de reorganisatie denken we die beter in te kunnen zetten. Eerst en bovenal gaat het nieuwe DGOO dan ook op een open manier de samenwerking aan met onze partners buiten en binnen de eigen organisatie. Stakeholders zullen merken dat ze eenzelfde inzet en inhoudelijke boodschap krijgen van alle DGOO‘ers en dat we als DGOO aanspreekbaar zijn op alles wat we doen.”

Gert-Jan Buitendijk
Gert-Jan Buitendijk, foto: Bart van Vliet

Jaarlijkse capaciteitsplannen

In Nieuw BZK zijn alle medewerkers en beschikbare capaciteit centraal belegd, direct onder de SG. Dat brengt onder andere een jaarlijkse verdeling van de capaciteit en periodieke matchingsprocessen voor de medewerkers met zich mee. Vaste formatie per directie bestaat niet meer. En voor medewerkers is het niet langer zo dat zij vast werken bij een specifiek onderdeel, zij worden nu gematcht op takenpakketten en er zal meer mobiliteit ontstaan. Dit biedt voor hen perspectieven op ontwikkeling en verbreding.

Directoraat-generaal Bestuur en Wonen

In het nieuwe DG Bestuur en Wonen komen de thema’s bestuur, democratie, wonen en bouwen bij elkaar.

Gert-Jan Buitendijk (directeur-generaal DGBW): “DGBW is het DG van goed openbaar bestuur. Wij helpen het openbaar bestuur zodanig in te richten en te laten werken dat het optimaal bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van Nederland. Daarbij hoort hoe we wonen, bouwen en samenleven en uiteraard het functioneren van ons (lokaal) bestuur en onze democratie. De invloed van ons openbaar bestuur reikt verder dan je op het eerste gezicht zou denken. Het is belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn. Te meer de opgaven waarvoor we als samenleving staan, de komende jaren een flinke krachtsinspanning vragen van het openbaar bestuur en de partijen waarmee het bestuur samenwerkt.

De complexiteit van de opgaven is door toenemende veranderlijkheid en verwevenheid groot. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van woonvisies, de toenemende betekenis van regionaal bestuur en het bieden van ruimte aan nieuwe vormen van democratie. Deze en andere ontwikkelingen raken in de praktijk aan elkaar, dus worden er sluitende, integrale aanpakken gevraagd. 

De meerwaarde van ons DG, zo leren ervaringen en gesprekken met de collega’s ‘uit het veld’, zit in onze wendbaarheid, verbindend vermogen en resultaatgerichte samenwerking in een belangrijk netwerk. In het nieuwe DG komen samenhangende dossiers bij elkaar. Er zal straks geen lokaal bestuurder zijn die niet een aanknopingspunt vindt bij ons DG. Tegelijkertijd blijven we partner van de bouw- en woonsector.

Als voorbeeld van die manier van denken en handelen, noem ik de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan met onze verbindende rol tussen o.a. gemeenten en departementen bij de decentralisaties in het sociaal domein; deze aanpak verrijken we met de positie die we al langer hebben in het fysieke domein. Een ander actueel voorbeeld is de aanpak van de stroom vluchtelingen die naar Nederland komt. Namens BZK hebben we de regie genomen om met andere departementen, gemeenten en provincies afspraken te maken over de samenwerking rondom opvang, huisvesting, scholing en integratie van vluchtelingen.

Deze voorbeelden van een succesvolle wendbare, verbindende en integrale aanpak gaan we de komende periode nog meer toepassen binnen DGBW. Dat kan alleen met een volhardende ambitie voor goed openbaar bestuur en ‘de Blik van BZK’ naar buiten. Dus namens mijn collega’s bij DGBW, zeg ik tegen onze partners ‘graag tot ziens’."

Wendy Sutherland
Wendy Sutherland, foto: Valerie Kuypers

Directie Concernondersteuning en SG-cluster

Binnen de nieuwe directie Concernondersteuning komen drie domeinen samen die nu nog in aparte directies georganiseerd zijn: Communicatie, P&O en Bestuursondersteuning. Concernondersteuning maakt deel uit van het SG-cluster, waar verder de directies Koninkrijksrelaties , FEZ, Constitutionele Zaken en Wetgeving, de CIO-Office en de nieuwe directie BZK Flex in zijn ondergebracht.

Wendy Sutherland (directeur Concernondersteuning en beheersmatig verantwoordelijk voor de directies binnen het SG-cluster): “Hoewel de samenwerking in de huidige organisatie tussen deze onderdelen goed loopt, verwachten we met de nieuwe directie Concernondersteuning een verdere stap te zetten in integrale advisering en ondersteuning. Zo zullen de woordvoerders en de politiek-bestuurlijk adviseurs nadrukkelijker samen optrekken en bij elkaar in de buurt gehuisvest worden. Dit komt de advisering aan de politieke en ambtelijke top ten goede. We organiseren het zo dat het vanzelfsprekend is dat de advisering vanuit de verschillende disciplines op elkaar aansluit en elkaar versterkt.

In de organisatie van de directie proberen we een goede balans te vinden tussen de waardering van inhoudelijke expertise enerzijds en flexibiliteit anderzijds. Inhoudelijke domeinen zijn daarom nog herkenbaar gepositioneerd, maar de schaalvergroting biedt een goede gelegenheid om werkzaamheden handiger te organiseren en te bundelen waar mogelijk. Zo organiseren we straks alle secretariële en financiële ondersteuning centraal. Niet alleen voor de directie zelf, maar ook voor de andere onderdelen binnen het SG-cluster. We nemen zo kwetsbaarheden weg en kunnen aan taakverrijking, mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers werken.

De directie Concernondersteuning heeft naast haar inhoudelijke ondersteuning aan de BZK-onderdelen ook een beheersmatige rol binnen het SG-cluster en het kerndepartement als totaal. 

Nieuwe en bijzondere loot aan de stam binnen het SG-cluster is de directie BZK Flex, een permanente flexibele schil van het kerndepartement. Doel van deze organisatie is om – aanvullend op de jaarlijkse capaciteitsverdeling – tijdelijk personeel te leveren wanneer er zich politieke prioriteiten voordoen of als er sprake is van piekbelasting of tijdelijke opdrachten.

Al met al gaan Concernondersteuning en de andere onderdelen van het SG-cluster nadrukkelijk bijdragen aan een effectiever BZK. “