Beste stedelijke professional,

In de stad gebeurt het. Daar leven en werken verreweg de meeste mensen, daar bewegen mensen, verhouden ze zich tot elkaar en ontwikkelen ze zich. Overal ter wereld en ook in Nederland is een trek naar de stad zichtbaar. Logisch, want daar is het werk en een hoog voorzieningenniveau. Omdat de meeste mensen in de stad wonen, doen zich ook daar de grootste maatschappelijke uitdagingen voor. Hoe houden we Nederland veilig en leefbaar? Hoe zorgen we dat iedereen meedoet en dat we verantwoord omgaan met het milieu en fossiele brandstoffen, zodat er ook voor latere generaties nog een gezonde planeet is? Dit zijn vragen waarop in deze tijd van urbanisatie het antwoord vooral in de stad gezocht moet worden. Niet in de laatste plaats omdat daar natuurlijk ook de innovatieve bedrijven en kennisinstellingen gevestigd zijn.

Om antwoorden op maatschappelijke vraagstukken te vinden, wenden we ons niet alleen tot de stad, maar ook tot elkaar. Want als de complexiteit van vraagstukken als de energietransitie, de woonagenda en circulaire economie één ding duidelijk maakt dan is het wel: we hebben elkaar nodig om duurzame oplossingen te creëren. Steden, rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Elk van uit hun eigen rol en expertise, leveren zij een onmisbare bijdrage. Vanuit het Rijk dragen we bij met nationale programma’s, zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, met Regiodeals, Woondeals en City Deals. Ook daarin doen we het samen. Op andere thema’s zoeken we elkaar soms nog. Wie is waar mee bezig en van welk goed voorbeeld van de één, kan de ander leren?

Om op deze en andere vragen antwoord te vinden, ontmoeten wij elkaar op maandag 29 oktober op De Dag van de Stad in Amersfoort. In dit e-zine treft u interviews en mooie verhalen aan van enkele van de hoofdrolspelers op de dag. Ik zeg enkele, omdat we in een goede samenwerking natuurlijk allemaal hoofdrolspelers zijn en daarvan tel ik er maandag op de Dag van de Stad dus hopelijk een kleine 2000.

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van de visies en vooruitblikken op een aantal van de deelcongressen en bestuurderssessies. En ik wens u vooral veel inspiratie. Dan kunnen op de Dag van de Stad geestdriftig en in gezamenlijkheid een belangrijke stap zetten om de opgaven van Nederland via de kracht van ons stedelijk netwerk verder te brengen. Tot maandag!

Groet,

Chris Kuijpers

Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties