4.1.22 Beoogd maatschappelijk doel: Terugdringen discriminatie op het werk.

Beoogd resultaat: Meer aandacht voor een discriminatievrij klimaat op het werk.

Rapportages: Aan de Tweede Kamer via Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie, in Jaarverslag 2017.

Voor de aanpak van arbeidsgerelateerde discriminatie heeft de Inspectie een speciaal team. Het gaat om het bestrijden van ongelijke behandeling bijvoorbeeld op grond van godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of leeftijd. De Inspectie richt zich op discriminatie op de werkvloer door collega’s, leidinggevenden, maar ook door klanten en patiënten.

Uit analyses en verkenningen blijkt dat onvoldoende naleving vooral komt door een “kennis- en zelfkennishiaat”. Werknemers en individuele werkgevers, professionele en sectorale netwerken zijn onvoldoende op de hoogte van de wettelijke plicht tot het voeren van beleid tegen ongepast gedrag waaronder discriminatie.

De Inspectie stelt zich tot doel te bevorderen dat er in arbeidsorganisaties een discriminatievrij klimaat wordt gecreëerd, en werknemers, leidinggevenden en klanten worden aangesproken op  respectloos gedrag.

De Inspectie is niet bevoegd inzake discriminatie bij werving- en selectie of beloning. De Inspectie is ook niet de aangewezen partij voor de behandeling van mogelijke concrete discriminatieklachten in een individueel geval. Dat is aan de rechter of het College voor de Rechten van de Mens.

De inspectie bezoekt bedrijven uit geïdentificeerde risicosectoren of naar aanleiding van signalen van het College voor de Rechten van de Mens, Anti Discriminatie Voorzieningen (ADV’s), politie of uit de media.

De Inspectie inspecteert die bedrijven op aandacht voor arbeidsdiscriminatie in de arbozorgcyclus. De Inspectie werkt ook samen met de belangrijkste partners uit het netwerk. Daarom wordt veel capaciteit aan communicatie over preventie van discriminatie besteed. Brancheorganisaties en organisaties die een adviserende of ondersteunde rol hebben inzake het arbobeleid of (antidiscriminatiebeleid) worden opgeroepen om extra activiteiten voor hun leden, achterban of cliënten te ondernemen.

Beoogd resultaat:

  • Werkgevers zijn zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid voor een werkklimaat dat niet discriminatoir is en waar vormen van ongepast gedrag actief worden aangepakt.