Maatschappelijk effect

Voorkomen van verzuim en burn-out-klachten door discriminatie op het werk.

Beoogd resultaat in 2018

  • Meer kennis en bewustzijn bij werkgevers, werknemers en arbodeskundigen over de plicht tot het voeren van een antidiscriminatiebeleid.
  • Meer zicht op gronden van niet-naleving door werkgevers die bij herinspectie nog niet voldoen aan de wettelijke plicht tot het voeren van antidiscriminatiebeleid.
  • Brancheorganisaties in risicosectoren en het netwerk van arbo- en HRM-professionals verrichten ondersteunende activiteiten voor hun achterban/leden.

Maatschappelijk belang

Het voorkomen van arbeidsdiscriminatie en het bevorderen van een goed werkklimaat is een belangrijke verantwoordelijkheid van werkgevers. De inspectie zet ook komend jaar in op meer kennis en bewustzijn van het voeren van een antidiscriminatiebeleid. Naar aanleiding van een tijdens de begrotingsbehandeling van SZW in december 2016 aangenomen amendement van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Karabulut (SP) is in 2018 voor het team Arbeidsdiscriminatie bij de Inspectie SZW aanvullende financiering ter beschikking gesteld. Dit is bestemd voor extra inzet op voorlichting en inspecties. Het regeerakkoord benadrukt het belang van toezicht door de Inspectie om discriminatie op de arbeidsmarkt en op de werkvloer terug te dringen.

Toelichting op beoogde resultaten

De Inspectie inspecteert, communiceert en kent een stakeholderbenadering gericht op de risicosectoren vervoer, horeca, industrie, ICT en openbaar bestuur. Daarbinnen ligt de focus op de grotere bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers. Omdat er extra middelen beschikbaar komen, wordt de inzet verzwaard.

Het team Arbeidsdiscriminatie bij de Inspectie SZW gebruikt in haar selectie van te inspecteren bedrijven signalen van mogelijke discriminatie. Deze zijn afkomstig van bedrijven, het College voor de Rechten van de Mens, provinciale en gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en de politie. Bij signalen dat er bij een bepaalde werkgever of inlener mogelijk gediscrimineerd wordt, gaat de Inspectie na of het bedrijf een afdoende antidiscriminatiebeleid heeft. Alle discriminatiegronden - waaronder ook discriminatie van zwangeren en leeftijdsdiscriminatie - worden hierbij betrokken.

De stakeholderbenadering richt zich op samenwerken en ondersteunen van partners om discriminatie op het werk tegen te gaan. Er wordt samengewerkt met OVAL (de brancheorganisatie van arbodiensten), inPreventie (het netwerk van preventiemedewerkers), Steunpunt RI&E/www.rie.nl; beheerder van de internetsite met “erkende” branche RI&E-en, HRM-base; een netwerkorganisatie van HRM-professionals en de LVV; de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen.