Maatschappelijk effect

Door het bevorderen van systematisch arbozorgbeleid in bedrijven met en door stakeholders worden veiligheids- en gezondheidsrisico’s beperkt en preventie versterkt.

Beoogd resultaat in 2018

  • Zicht op de invulling en toepassing door bedrijven van de nieuwe arbozorgverplichtingen in de Arbowet per 1 juli 2017.
  • Op een hoger plan tillen van de gezondheids- en veiligheidscultuur van geselecteerde bedrijven / branches.

Maatschappelijk belang

De Arbowet verplicht werkgevers ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Elk bedrijf moet arbobeleid voeren. Een goed arbozorgbeleid beperkt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf en is preventief bij ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsuitval. Dit beleid moet worden opgesteld in samenwerking met de OR of personeelsvertegenwoordiging.

Toelichting op beoogde resultaten

De Inspectie ondersteunt de implementatie van de in 2017 vernieuwde Arbowet in de praktijk. Zo kunnen werkgevers, werknemers, arbodeskundigen (diensten) en bedrijfsartsen meer aan preventie gaan doen.    

In 2016 was er sprake van een hoog aantal beroepsgebonden klachten en beroepsziekten en een hoger aantal ernstige ongevallen. Dit is voor de Inspectie aanleiding de aandacht voor preventie te verschuiven naar het versterken van de veiligheids- en gezondheidscultuur en de intrinsieke motivatie om gezond en veilig te werken.
 
Om zoveel mogelijk (maatschappelijk) effect te bereiken stimuleert de Inspectie de belangrijkste stakeholders in het veld van arbeidsomstandighedenbeleid. Dit om werkgevers en werknemers de nodige maatregelen te laten treffen gericht op goede arbozorg. De Inspectie maakt een ‘Staat van de Arbeidsveiligheid’. Daarin wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van arbozorg in de bedrijven. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de opbrengsten van het project ‘Werken aan een cultuur van gezond en veilig werken’ (GVC).

De Inspectie verricht onderzoek om een goed beeld te krijgen van zowel de invulling als de toepassing van de per 1 juli 2017 gewijzigde Arbowetverplichtingen. Die betreffen betere randvoorwaarden voor het functioneren van de bedrijfsarts, andere arboprofessionals en preventiemedewerkers. Daarnaast gaat het om een sterkere rol van de medezeggenschap, recht op een preventie spreekuur en een second opinion voor werknemers en handhaving van de verplichte melding van beroepsziekten.