Maatschappelijk effect

Gebruikers kunnen vertrouwen op een certificaat van een bedrijf, proces, persoon of product.

Beoogd resultaat in 2018

  • Betere kwaliteit van getoetste RI&E’s door gecertificeerde arbodiensten en arbodeskundigen.
  • Betere kwaliteit van asbestinventarisatierapporten.
  • Betere naleving door lifteigenaren.

Maatschappelijk belang

Het Ministerie van SZW zet wettelijke certificatie in bij 24 typen risicovolle arbeid. Gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat een gecertificeerd bedrijf, proces, persoon of product voldoet aan de eisen voor veilig en gezond werken. Wettelijke certificatie is een stelsel waarin verschillende private en publieke partijen een taak hebben. De Inspectie SZW ziet toe op de doeltreffendheid van de certificatiestelsels. Door stelseltoezicht geeft ze de betrokken partijen informatie over de werking van het betreffende certificaat en doet ze voorstellen voor verbetering. De Inspectie wijst certificaatverstrekkers aan (certificerende instellingen (CI’s) en conformiteits¬beoordelinginstanties (CBI’s). De Inspectie toetst - in afstemming met de Raad voor Accreditatie - of deze instellingen hun taak goed uitvoeren. Daarnaast wordt in de praktijk getoetst of de certificaatplichtigen zich aan de wettelijke eisen houden en daarmee veilig en gezond werken.

Toelichting op beoogde resultaten

In 2018 vindt een stelselanalyse plaats naar de certificatie van arbodiensten en arbodeskundigen. Dit stelsel gaat veranderen door de overgang naar accreditatie. De Inspectie SZW kijkt daarbij vooral naar de compleetheid en doeltreffendheid (passend bij de situatie) van de getoetste RI&E’s. De resultaten kunnen leiden tot aanpassing van de certificatieschema’s.

De Inspectie voert verschillende projecten uit op het gebied van asbest. Zo wordt de kwaliteit van de rapporten van gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven onder de loep genomen en voorstellen voor kwaliteitsverbetering gedaan. Ook wordt getoetst of het sanctiebeleid dat CI’s op het gebied van asbest hanteren, in de praktijk leidt tot (de juiste) sancties aan certificaathouders die niet conform de eisen van het certificaat werken. Afronding en rapportage zijn voorzien voor 2019.

De Inspectie onderzoekt of afgekeurde liften ook daadwerkelijk buiten werking zijn gesteld, en of voldaan wordt aan periodieke keuringsverplichtingen.