Het regeerakkoord onderstreept dat handhaving een randvoorwaarde is voor een werkende arbeidsmarkt en een werkend stelsel van sociale zekerheid, waarvoor internationale samenwerking en afspraken nodig zijn. Om de handhaving en fraudebestrijding te intensiveren maakt het regeerakkoord daarom - geleidelijk oplopend naar 2022 - jaarlijks 50 miljoen euro extra vrij voor versterking van de handhavingketens waarin de Inspectie SZW opereert.

Deze middelen stellen de Inspectie in staat om beter en intensiever toezicht te houden op de WML en om intensiever schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en arbeidsuitbuiting tegen te gaan.

Het ICF geeft aan hoe de Inspectie SZW verhoudingsgewijs de middelen zal inzetten de komende jaren. Hierbij blijft zij, samen met de andere schakels in de handhavingketen, bezien hoe toekomstige ontwikkelingen van invloed zijn op de voorgenomen inzet van de middelen.

De volgende 5 zaken zijn hierbij in ieder geval van belang:

  • Het proces van meerjarenplanning door de Inspectie. Het ICF beschrijft de werkwijze van de Inspectie om periodiek een risico-inventarisatie en omgevingsanalyse te maken die leiden tot een vierjaar programma. In 2018 wordt het nieuwe meerjarenplan 2019-2022 opgesteld;
  • Het ICF identificeert de noodzaak om periodiek (per 2 jaar) de balans tussen preventief en reactief werk te beoordelen;
  • Het regeerakkoord bevat een passage over de impuls aan data-analyse om misbruik van sociale uitkeringen tegen te gaan. Het ministerie van SZW werkt aan de concrete uitwerking van de passage en doet dit in samenhang met het ICF;
  • Het regeerakkoord geeft aan dat het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie een vervolg krijgt. Ook dit wordt opgepakt door het ministerie van SZW. Dit in relatie tot het huidige, nu nog tijdelijke, arbeidsdicriminatieteam bij de Inspectie SZW;
  • Wat blootstelling aan gevaarlijke stoffen betreft, is in relatie tot het ICF en de lessen van Dupont het mogelijk instellen van een gespecialiseerd team benoemd. Dit wordt meegenomen in het meerjarenplan van de Inspectie SZW.

De keuzes en de gevolgen van bovenstaande worden in de jaarplan- en jaarverslagcyclus belicht.

De Inspectie is met de voorbereidingen begonnen om in 2018 de inspectieketen in de handhaving personeelsmatig te versterken. Conform de insteek van het ICF zal het zwaartepunt van de inhoudelijke en personeelsmatige intensivering - rond driekwart van de extra capaciteit - op het vlak van bevordering van eerlijk werk liggen, dus op het vlak van de bestrijding van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting.

Verder wordt de komende jaren ingezet op het herstel van de balans tussen inzet op ‘reactief’ (ernstige ongevallen) en de risicogerichte aanpak gericht op preventie. Conform het ICF betekent dit dat circa 10% van de extra middelen aan versterking van toezicht op gezond en veilig werk zal worden besteed. De in de vorige paragraaf benoemde verhoging van de inspectiedekking bij Brzo bedrijven beslaat circa 5% van de extra middelen. Ook zal de data-analyse verder worden versterkt, onder andere ten behoeve van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Conform het ICF betreft dit circa 10% van de middelen.

De voorwaarden voor de concrete werving van extra personeel - zoals de bepaling van de balans tussen verschillende typen personeel, de specifieke functievereisten en hrm-maatregelen zoals opleidingen, trainingen en ingroei in programma’s - worden uitgewerkt. De doorlooptijd van werving, selectie, screening en opleiding maakt dat de uitgaven voor extra capaciteit in jaar n, in het daaropvolgende jaar n + 1 tot operationele inzet leidt.

De intensivering wordt doorgevoerd conform het ICF, dat daarmee bepaalt welke zaken wel en niet wijzigen. Het ICF beschrijft de werkwijze en afwegingsprocessen bij het ministerie van SZW en de Inspectie. Daarbij gaat het bij de Inspectie onder meer om het gebruik van risico-analyse, omgevingsanalyse, meerjarige programmering, bepaling en inzet van een mix aan toezichtsinstrumenten in de programma’s en inpassing daarvan binnen de totale set aan instrumenten van het ministerie van SZW. Kort gezegd: alles wat reeds als goed is beoordeeld (zie bijvoorbeeld de doorlichting vorig jaar door ABD topconsult "Werken met effect") blijft en biedt ankers bij de groei.

De hoofdstukken ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Kerncijfers Inspectie SZW’ gaan in op de betekenis van de opdracht in het regeerakkoord voor de bedrijfsvoering, het budget, de formatie en kengetallen en indicatoren.