Maatschappelijk belang

Eraan bijdragen dat producten voor professioneel gebruik voldoen aan de in Europa geldende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.

Beoogd resultaat in 2018

  • Alle nieuwe stalschermen, buisrailwagens, teeltwisselmachines, en bowlingbaanmachines in Nederland zijn conform de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.
  • Er is inzicht opgebouwd in de risico’s en markten van personenwerkbakken en dakhazen (ankerpunten voor werken op daken).
  • De bevindingen zijn gedeeld met Europese collega-toezichthouders.

Maatschappelijk belang

Gebruikers van producten moeten erop kunnen vertrouwen dat de CE-gemarkeerde producten voldoen aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De Inspectie SZW houdt markttoezicht op machines, persoonlijke beschermingsmiddelen, liften, drukvaten van eenvoudige vorm, drukapparatuur, en explosieveilig materieel. Het toezicht betreft marktdeelnemers, zoals  fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Toelichting op beoogde resultaten

Doel van het toezicht is dat de producttypen in overeenstemming zijn met de eisen van de Warenwet en specifieke warenwetbesluiten. Nieuwe producten in de handel worden geïnspecteerd. Het handhavingpercentage bij hercontrole - dus daar waar fabrikanten of importeurs zijn aangesproken op tekortkomingen - moet nul zijn. Afhankelijk van het gevaar, het aantal en de verspreiding van de producten worden acties ondernomen om te controleren of de fabrikanten ook de reeds geleverde niet-conforme producten bij eigenaren hebben aangepast. Dat betekent dat er na de programmaperiode die in 2018 afloopt alleen nog maar CE-conforme stalschermen, buisrailwagens, en teeltwisselmachines op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Het betekent ook dat de Europese toezichtpartners zijn geïnformeerd over geconstateerde tekortkomingen.

Voor het versterken van de informatiepositie zullen voor intern gebruik ook in 2018 marktverkenningen en productverkenningen worden afgerond voor de productgroepen motorkettingzagen en personenwerkbakken.

In Nederland stemmen de verschillende marktoezichthouders hun aanpakken af en delen kennis. Ze doen dit binnen het Alliantieoverleg onder leiding van de NVWA.

In Europa bevordert de Inspectie beter inzicht in producten met potentieel ernstig schadelijk effect op de veiligheid/gezondheid en in de hoeveelheid non-conforme producten. De Inspectie zal meedoen aan gezamenlijke Europese acties op het terrein van markttoezicht. De Inspectie verbetert dataverzameling via de Europese systemen van gegevensuitwisseling.

Stalschermen

Naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen met stalschermen is een interventie gedaan bij twintig fabrikanten in Nederland en vijf fabrikanten elders in Europa. De branche heeft een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) opgesteld, die zal leiden tot een geharmoniseerde norm. In 2018, aan het einde van de programmaperiode, moet bij hercontrole blijken of alle fabrikanten hun nieuwe producten verbeterd hebben. In Nederland zijn circa 15.000 tot 20.0000 stalschermen in gebruik. Daarmee zijn de laatste jaren geen ongevallen meer gebeurd.