Maatschappelijk effect

Overtreders van arbeidswetten worden ook aangepakt binnen segmenten van de arbeidsmarkt waar de Inspectie niet al via andere programma’s aanwezig is.

Beoogd resultaat in 2018  

  • Een consequente aanpak van overtreders buiten de focussegmenten van de Inspectie.
  • Inzicht verkrijgen in segmenten van de arbeidsmarkt die mogelijk een actieve focus verdienen of waarover signalering moet plaatsvinden.

Maatschappelijk belang

De Inspectie werkt risicogericht en focust zich op bepaalde risico’s en segmenten van de arbeidsmarkt. Omdat de Inspectie niet in alle segmenten actief is, zijn meldingen van cruciaal belang om mogelijke misstanden op het spoor te komen. Het betreft meldingen over overtredingen op het gebied van onder meer arbeidstijden, onderbetaling en illegale tewerkstelling. Veel van de meldingen zijn afkomstig van belangrijke samenwerkingspartners, zoals gemeenten en de politie.

Toelichting op beoogde resultaten

De behandeling van klachten en signalen die de Inspectie ontvangt op het terrein van eerlijk werk wordt in 2018 programmatisch opgepakt. Potentiële overtreders buiten focussegmenten van de arbeidsmarkt worden waar nodig wel aangepakt. Signalen en meldingen zijn bovendien waardevol voor toekomstige keuzes van segmenten van de arbeidsmarkt die onze aandacht verdienen. Tevens kunnen deze meldingen en signalen aanleiding geven voor signalering aan beleidsdirecties, bewindspersonen of collega-rijksinspecties.