Maatschappelijk effect

Bevorderen van eerlijk werk in de uitzendbranche en minder oneerlijke concurrentie door malafide uitzendbureaus.

Beoogd resultaat in 2018

  • De Inspectie pakt malafide uitzendbureaus aan tot de overtredingen zijn opgehouden.
  • De Inspectie publiceert over haar acties om de gepercipieerde pakkans te verhogen.
  • Via brancheorganisaties, partners en uitzendbureaus en inleners wordt bijgedragen aan kennis en bewustwording over eerlijk werk.

Maatschappelijk belang

Het gaat om uitzendbureaus die moedwillig en systematisch wet- en regelgeving overtreden of ontwijken, met als doel winstbejag.

De voornaamste risico’s waaraan de werknemers worden blootgesteld, zijn onderbetaling, overschrijding van arbeidstijden, illegale tewerkstelling, niet-naleving van sociale zekerheidswetten en soms arbeidsuitbuiting. Door dit soort praktijken ontstaat er oneerlijke concurrentie en worden kwetsbare groepen misbruikt. Door malafide uitzendbureaus aan te pakken worden dergelijke misstanden teruggedrongen. De Inspectie werkt daarbij nauw samen met de Belastingdienst en UWV.

De uitzendsector is van groot belang voor de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. In Nederland zijn ongeveer 22.000 bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als uitzendbureau. Jaarlijks zijn er ongeveer 770.000 uitzendkrachten aan de slag. De behoefte aan een flexibele schil van arbeid neemt nog altijd toe en uitzendbureaus voorzien in die behoefte. Het aantal uitzendbureaus neemt ook nog steeds toe. Een groot deel van de uitzendbureaus leeft wet- en regelgeving na. Maar onder de uitzendbureaus die bemiddelen in arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt treft de Inspectie meer dan gemiddeld malafide ondernemingen aan. Het gaat dan om uitzendbureaus die bemiddelen in ongeschoolde arbeid, waarvoor vaak buitenlandse werknemers worden ingezet. De Inspectie wil minder oneerlijke concurrentie en verdringing en richt zich daarbij zowel op de uitzendbureaus als op de inleners. Beiden moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Sieto de Leeuw, voorzitter Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU): “Controle is een onmisbare schakel, niet in de laatste plaats omdat dit bijdraagt aan een gelijk speelveld. Zo worden de verschillende belangen met elkaar in verbinding gebracht. De uitzendbranche werkt sinds 2002 nauw samen met de overheid om het net te sluiten rond ondernemingen, ketens en personen met verdienmodellen waarin men zich weinig tot niets van de regels aantrekt.” Lees de volledige bijdrage op de website van Inspectie SZW.

Toelichting op beoogde resultaten

De afgelopen jaren is al veel in gang gezet om malafide praktijken de kop in te drukken. Denk aan de invoering van de registratieplicht, gegevensuitwisseling publiek/privaat, het versterken van de handhaving, certificering en voorlichting. Desondanks blijven malafide praktijken bestaan. Dit komt vooral door de vluchtigheid van het ondernemerschap, de steeds wijzigende constructies en het financiële gewin voor uitzendbureau, inlener én soms ook werknemer. De grote internationale verschillen in de kosten van arbeid maken het voor inlenende bedrijven en buitenlandse werknemers aantrekkelijk om regels te ontduiken.

Een terugkerend  fenomeen wordt gevormd door uitzendbureaus die over de grens werken, met als doel om onder de radar te blijven van de toezichthouders. In samenwerking met de Belastingdienst, het UWV en Belgische collega’s pakte de Inspectie een aantal Nederlandse uitzendbureaus aan, die werknemers zwart lieten werken in België. Deze uitzendbureaus overtraden de WML. Bovendien betaalden ze geen belastingen en sociale premies. Ook was er sprake van werknemers die zwart werkten mét een uitkering. Het UWV onderzoekt deze werknemers. Ook in 2018 vindt grensoverschrijdende samenwerking met toezichtpartners plaats.