Maatschappelijk effect

Bijdragen aan het beter hanteerbaar maken van werkdruk en fysieke belasting om arbeidsuitval te voorkomen. Bevorderen van verantwoord werkgeverschap, waarbij werknemers in zorg en welzijn gezond kunnen blijven werken en eerlijk worden betaald.

Beoogd resultaat in 2018

  • Alle geïnspecteerde zorginstellingen hebben inzicht in de fysieke belasting en nemen daar actief, als onderdeel van het HRM-beleid, aantoonbaar maatregelen op.
  • Alle geïnspecteerde thuiszorgorganisaties leven de WML en de ATW na.

Maatschappelijk belang

In de zorg werken ruim 1 miljoen werknemers. De sector is goed voor 14% van alle banen van werknemers in Nederland. Ruim een derde van deze werknemers werkt in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Een kwart werkt in een ziekenhuis. De sector kent een hoger ziekteverzuim dan gemiddeld; werken in de zorg brengt specifieke lichamelijke en geestelijke gezondheidsrisico’s met zich mee. Vooral in de thuiszorg doen zich risico’s voor op het terrein van eerlijk werk. Bij het verbeteren van gezondheid en inzetbaarheid ligt - na een aantal jaren mindere aandacht - de focus op fysieke belasting. Het project rond fysieke belasting loopt door in 2019.

Toelichting op beoogde resultaten

Het toezicht richt zich op de deelsectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Doel van het combineren van interventies is om bij te dragen aan het verminderen van de fysieke belasting en om overtredingen van onderbetaling en arbeidstijden aan te pakken.

De thuiszorg is een deelsector waarin zich - naast fysieke belasting en werkdruk - ook risico’s voordoen op het gebied van eerlijk werk. Zoals onderbetaling, te lange werktijden en schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Thuiszorginstellingen zullen worden geïnspecteerd om verbetering van de naleving af te dwingen.

De Inspectie wil de samenwerking met relevante stakeholders in de branche optimaliseren. Overleg met brancheorganisaties, vakverenigingen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting moet leiden tot een hoger niveau van naleving, ook bij de niet-geïnspecteerde instellingen/bedrijven.