Ger Meuwissen is preventieadviseur bij Stigas. Stigas helpt ondernemers en werknemers om gezond, veilig en duurzaam te werken. We spreken hem over de arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij.

Welke veiligheidsrisico’s spelen er in de varkenshouderij?

‘Er zijn verschillende soorten risico’s. Er is risico op gezondheidsklachten, bijvoorbeeld door blootstelling aan hoge concentraties stalstof of mestgassen. Dan zijn er ook nog fysieke arbeidsongevallen, met dieren of machines.’

Ger Meuwissen is preventieadviseur bij Stigas

Hoe kan het dat er nog steeds zo veel bedrijfsongevallen zijn in deze sector?

‘Ik denk dat de risico’s die er heersen wel bekend zijn, maar dat men deze risico’s onderschat. Er is niet genoeg bewustzijn. Veel agrariërs zijn in de eerste plaats bezig met overleven, hard werken. En dat is heel begrijpelijk. Maar als je niet met de toekomst bezig bent, kan dat je op lange termijn veel kosten door werknemers die ziek worden of ongevallen krijgen.’

Wat doet Stigas om de veiligheidsrisico’s te verkleinen?

‘Wij spreken bedrijven aan op het uitvoeren van risico-inventarisaties. Wij sporen ze aan de heersende risico’s gestructureerd in kaart te brengen met een inventarisatie. We hebben daarvoor een nieuw systeem ontwikkeld: de RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie) van Stigas. De RIE heeft als doel bedrijven veilig en gezond te maken én te houden. We zijn nu bezig bedrijven te motiveren om van dat instrument gebruik te maken.’

De RIE heeft als doel bedrijven veilig en gezond te maken én te houden.

Wat houdt een risico-inventarisatie precies in?

‘Alle zaken die risico’s kunnen opleveren, worden daarin opgenomen. Fijnstof, stalklimaat, mestgassen. Hoe is alles geregeld en hoe kan het beter?

We gaan bijvoorbeeld na of er voldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen bij het pompen van mest, of bij het lassen. Lassen in de buurt van de mestput is uiterst gevaarlijk: als er vonken in de mestput komen, kan dat voor een explosie zorgen.

We kijken wat we kunnen verbeteren, maar ook hoe een bedrijf reageert als er iets misgaat. Hoe wordt er dan gehandeld? En is iedereen daarvan op de hoogte? We kijken ook naar zaken als geluidsoverlast, lichamelijke belasting en veilig gebruik van machines. Silo’s en voerinstallaties moeten onderhouden worden, draaiende delen afgeschermd.’

Bedrijven moeten zich bewust worden van de risico's waaraan medewerkers blootgesteld worden.

Wat moet er gebeuren om de veiligheid in deze sector te verhogen?

‘Het gaat om bewustwording en prioritering. Stigas kan en wil bedrijven hierbij helpen. Uiteindelijk wil iedere werkgever tenslotte dat werknemers gezond hun pensioen halen.Bedrijven moeten zich bewust worden van de risico’s waaraan medewerkers blootgesteld worden. Ook vanuit goed werkgeverschap. Het uitvoeren van een risico-inventarisatie is officieel al verplicht, maar binnen de agrarische sector is het toch nog maar een klein deel van de bedrijven dat dat daadwerkelijk doet. Als dan uit de inventarisatie blijkt dat er dingen beter kunnen, kan er een plan gemaakt worden. Stigas kan en wil bedrijven hierbij helpen. Uiteindelijk wil iedere werkgever tenslotte dat werknemers gezond hun pensioen halen.’

Stigas is een kennisinstituut en gecertificeerde arbodienst. Met de dienstverlening van Stigas kunt u als ondernemer of werkgever voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op grond van de (nieuwe) Arbowet en de Wet verbetering Poortwachter.