Links naar praktische handreikingen voor opdrachtgevers (en opdrachtnemers).

e-magazine Verantwoord opdrachtgeverschap - juli 2018

Deze publicatie biedt - verduidelijkt met voorbeelden - informatie over verantwoord opdrachtgeverschap. Aan bod komen ontwerp, bestek, V&G-plan, overeenkomst met uitvoerders en overdrachtsmomenten. Ook de rol, verantwoordelijkheden en activiteiten van andere partijen komen ter sprake, zoals werkgevers, hoofd- en onderaannemers, adviseurs en zzp’ers. Verder aandacht voor de rol van de Inspectie SZW.
Ga naar het e-magazine Verantwoord opdrachtgeverschap 2018.

arboportaal.nl

Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De website is opgezet als startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden.

Uitgebreide informatie over de rol van opdrachtgevers bij gezond en veilig werken is te vinden op de pagina 'Verantwoord opdrachtgeverschap' op arboportaal.nl.

Samen veilig en gezond bouwen

De brochure ‘Samen veilig en gezond bouwen. Het bouwproces in het Arbobesluit’ gaat over de rollen en verplichtingen van de diverse partijen tijdens de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en de gebruikersfase van een project.

Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) ontwikkeld voor de arbeidsveiligheid binnen het bouwterrein en voor de omgevingsveiligheid in het aangrenzende gebied.
Aan de hand van de Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers kan een opdrachtgever of diens vertegenwoordiger (projectleider) nagaan of hij voldoet aan de wettelijke V&G-verplichtingen (Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit).

Opdrachtgever - Handreiking invulling verantwoordelijkheden opdrachtgever in ontwerpfase

Met deze brochure wil Bouwend Nederland opdrachtgevers en ontwerpers ondersteunen bij het voldoen aan de verplichtingen in de ontwerpfase van een project. Daarmee hoopt ze een bijdrage te leveren aan de vergroting van de aandacht voor veilig en gezond werken in de sector bouw en infra.

Opdrachtnemer - Handreiking rol en verwachting opdrachtnemer in ontwerpfase

Met deze brochure wil Bouwend Nederland opdrachtnemers handvatten bieden om in goed overleg met de opdrachtgever invulling te geven aan de diverse verplichtingen in de ontwerpfase van een project.

Gezond en veilig werken bij publieke opdrachten. Handreiking voor inkopers

PIANOo (Expertisecentrum aanbesteden) heeft op verzoek het ministerie van SZW een handreiking geschreven voor publieke opdrachtgevers. Deze handreiking biedt praktische tips om verantwoord opdrachtgeverschap op het terrein van gezond en veilig werken in de praktijk te brengen. Per fase van het inkoopproces zijn er kritische vragen om te sturen op gezond en veilig werken.

Opdrachtgeversforum in de bouw

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi-)publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren. Het Opdrachtgeversforum wil bijdragen aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap van (semi)publieke organisaties en innovatie en kwaliteitsverbetering in de bouwsector bewerkstelligen.