Gezond en veilig werk

Problematiek en doelen

Discriminatie op de werkvloer kan zich overal en op vele manieren manifesteren. Bijna 1 op de 10 werknemers heeft op het werk wel eens met discriminatie te maken. Onheus bejegende werknemers lopen - in combinatie met een hoge werkdruk - een groter risico op verzuim en burn-out. De inzet van de Inspectie is dat bedrijven beleid realiseren dat discriminatie op de werkvloer voorkómt. Ook werkt de Inspectie er aan dat bij werkend Nederland het kennis- en zelfkennishiaat met betrekking tot discriminatie kleiner wordt.

Aanpak

Sinds mei 2015 is een speciaal inspectieteam fulltime bezig met discriminatie op de werkvloer. Uit de inspectieverkenningen blijkt op bedrijf- en brancheniveau - en binnen professionele netwerken - nog weinig kennis inzake arbeidsdiscriminatie aanwezig. Ook wordt de mogelijkheid dat men zelf discrimineert vaak onderschat. Er is zowel gebrek aan kennis als aan zelfkennis. In 2016 zijn meerdere communicatieactiviteiten ondernomen om dit gebrek te verhelpen.

De Inspectie heeft in 2016 een brede interventiemix ingezet. Deze bestond uit inspecties, communicatieactiviteiten, samenwerking en overleg met collega-organisaties en een netwerkaanpak via thema- en brancheorganisaties.

Met deze activiteitenmix wil de Inspectie bij geïnspecteerde bedrijven beleid stimuleren dat discriminatie op de werkvloer voorkomt en dat het gebrek aan kennis- en zelfkennis met betrekking tot discriminatie vermindert.

De inspecties richten zich op risicosectoren en op de grote bedrijven. Bij de bedrijvenselectie wordt daarnaast rekening gehouden met signalen uit bedrijven zelf, signalen vanuit het College voor de Rechten van de Mens, Anti Discriminatie Voorzieningen (ADV) en de politie.

Resultaten en effecten

In 2016 zijn 227 inspecties uitgevoerd. Vanaf april 2016 wordt daarbij handhavend opgetreden. In 80 tot 90% van de bedrijfsbezoeken is daarbij handhavend opgetreden met een ‘eis tot naleving’ op basis van de Arbowet voor wat betreft aandacht voor de problematiek en maatregelen in de RI&E.

De ambitie is dat, in het voorjaar van 2017, 200 van deze 227 bedrijven – waar 25 tot 35.000 werknemers werkzaam zijn - concrete maatregelen hebben genomen. Met herinspecties wordt dit steekproefsgewijs gecontroleerd.

Het resultaat van de inspecties is ook dat op verzoek van de geïnspecteerde bedrijven drie branches contact hebben gezocht met de Inspectie, om te zien wat zij voor hun leden kunnen betekenen. Doel daarbij is om hen beter te faciliteren en te informeren om tot een deugdelijk anti-disciminatoir bedrijfsbeleid te komen.

Discriminatie krijgt ook aandacht in de zelfinspectietool Werkdruk en ongewenst gedrag. Dit instrument is primair gericht op het toegankelijk maken van wet- en regelgeving, maar het is ook een middel om het onderwerp bij alle doelgroepen - zowel in- als extern - te agenderen.

Bedrijven die de tool hebben ingevuld noemden tijdens de inspectie al maatregelen die ze wilden treffen. Ook gaven ze een eigen oordeel over het nalevingniveau.