Bestaanszekerheid en participatie

Verkenning naar de motieven van werkgevers

De verkenningen ‘Flexibele arbeidscontracten’ en ‘Dienstverlening aan zzp’ers’ brengen respectievelijk in kaart wat er bekend is over flexibele contractvormen, en welke maatschappelijke risico’s er bestaan met betrekking tot deze contractvormen.

UWV voert ontslagtoetsen uit op door werkgevers ingediende aanvragen tot verlening van een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen. In 2016 is de Inspectie gestart met onderzoek naar hoe UWV de ontslagtoetsen uitvoert. Dit onderzoek loopt conform planning door in 2017.

Verantwoordingsgericht onderzoek zbo's

Met ingang van 1 januari 2016 verviel de wettelijke toezichttaak van de Inspectie op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van de aan SUWI-organisaties opgedragen taken vervallen (Staatsblad 2015, 464). De Inspectie blijft wel toezicht houden op de doeltreffendheid van de wetsuitvoering door UWV en SVB.

Naar aanleiding van de beëindiging van het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de SUWI-organisaties, heeft de Inspectie teruggeblikt op haar jaarlijks verantwoordingsgericht onderzoek 2002 tot en met 2015. Dit rapport bevat de ervaringen met het verantwoordingsgericht onderzoek en de ontwikkelingen per thema. Het rapport dient als naslagwerk waarmee de Auditdienst Rijk (ADR) en andere organisaties binnen de sociale zekerheid hun voordeel kunnen doen.