Eerlijk werk

Problematiek en doelen

De Inspectie SZW heeft haar inzet tot en met 2019, uitgewerkt om misbruik van regelingen in relatie tot de arbeidsmarkt te voorkomen en te bestrijden. Het accent in 2016 lag op de regelingen voor kennismigranten en buitenlandse studenten.

De belangrijkste punten van deze inzet de komende jaren:

  • Zichtbaar maken van ‘zwakke plekken’ in regelgeving en/of uitvoering en verbetervoorstellen doen. Hierdoor kunnen beleidsafdelingen en uitvoerders de regelingen en uitvoeringsprocessen verbeteren;
  • Verbetering van de kwaliteit van de meldingen over misbruik van regelingen. Ook verbetert  de selectie van risicovolle uitvoeringsituaties, risicobedrijven en -organisaties. Dit vergroot de pakkans en organisaties kunnen zo hun beschikbare capaciteit effectiever inzetten.

Met deze activiteiten wil de Inspectie ook bijdragen aan een gemeenschappelijke door relevante (beleids- en uitvoerings)partijen gedragen visie op het voorkomen van misbruik van regelingen en aan een breed gedragen professionele uitvoeringstandaard. Dat doet zij mede op basis van haar ervaring met het aanpakken van fraude. Daarbij onderzoekt en bestrijdt de Inspectie concrete vormen van (uitkerings)fraude en onderzoekt zij de naleving van regels voor uitkeringsgerechtigden.

Aanpak

De Inspectie SZW richtte zich in 2016 op de naleving van de regels voor tewerkstelling van kennismigranten en buitenlandse studenten. Zij hanteerde een mix van inspecteren, onderzoek, handhavingcommunicatie en analyses die de samenhang in de inspectieaanpak en kennisdeling bevorderen.

Resultaten en effecten

Bij ongeveer een derde van de geïnspecteerde bedrijven constateerde de Inspectie een of meer overtredingen. Bij alle bedrijven is het onderzoek bestuursrechtelijk afgedaan, op één bedrijf na. In deze zaak heeft de Inspectie SZW een strafrechtelijk onderzoek ingesteld  onder gezag van het Functioneel Parket.

De Inspectie werkte samen met de IND om de naleving van de Kennismigrantenregeling door de werkgevers te verbeteren. Eind 2016 zijn gezamenlijke inspecties met de IND rond referenten (werkgevers van kennismigranten) gestart. Deze samenwerking kwam voort uit een business case van de IND en de Inspectie SZW. Naast de naleving van de arbeidswetten, toetst de Inspectie of de werkgever en de kennismigrant handelen conform de vreemdelingenwetgeving. Op deze manier kan de IND zelf haar handhaving inzetten.

Het (voorlopige) oordeel op basis van de gezamenlijke inspecties leidt tot intrekking van het referentschap en van de verblijfsvergunning van kennismigranten. In 2017 zijn meer gezamenlijke inspecties gepland.