Formatie

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de formatie van de Inspectie SZW weergegeven, inclusief de voorziene uitbreiding als gevolg van de extra middelen uit het regeerakkoord. In 2018 heeft de minister van VWS besloten de werkzaamheden op het gebied van fraude in de zorg structureel te beleggen bij de Inspectie SZW. De formatie die hiermee gemoeid gaat en die de afgelopen jaren is opgebouwd tot 68,8 fte, is daarmee structureel geworden.

Ten aanzien van de formatie is de inzet om in 2018 tot een formele aanpassing van het O&F-rapport te komen. Om het versterken van de handhavingsketen hierop niet te laten wachten, zal ook de uitbreiding in 2019 vooruitlopen op de bestaande vastgestelde formatie. Onderstaand overzicht geeft de bestaande formatie volgens het huidige O&F-rapport weer. Daarbij is een indicatie weergegeven van de toekomstige formatie op basis van de geplande wervingsactiviteiten.

Tabel Formatie Inspectie SZW
Formatie Inspectie SZW 2018 2019 2020 2021 2022
Formatie vast* 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053
Formatie tijdelijk 3 3 3 3 3
Formatie opsporing t.b.v. VWS* 69 69 69 69 69
Totaal 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125
Indicatie Formatietoename 76 186 236 296 416
Totaal plus Indicatie Formatietoename 1.201 1.311 1.361 1.421 1.541
* Gewijzigd ten opzichte van Jaarplan 2018 door professionalisering Opsporing (minder medewerkers maar van hoger schaalniveau).

Budget Inspectie SZW

De uitgaven van de Inspectie bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Overige kosten zijn voor huisvesting, ICT, materieel en dienstreizen. De komende jaren ontwikkelen de beschikbare middelen zich als volgt:

Tabel Budget Inspectie SZW
Budget Inspectie SZW (x € 1 miljoen) 2018 2019 2020 2021 2022
w.v. Middelen regeerakkoord 8,6 20,6 26,6 33,6 45,6
w.v. Personeel 104,4 112,7 117,5 124,0 136,0
Totaal 119,1 123,9 130,2 137,7 149,7