Het programma Horeca en detailhandel richt zich op de risico’s op gebied van oneerlijk werk, dynamische overbelasting, ongelijke behandeling, en agressie en intimidatie door externen. Waar nodig wordt samengewerkt met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en/of het HEIT (Haags Economisch Interventie Team). Daarnaast is er aandacht voor PSA en Arbozorg in de horeca en detailhandel en zal het programma relevante meldingen en klachten op het terrein van gezond, veilig en eerlijk werk oppakken.

Uit Jaarplan 2019

In de sectoren die vallen onder het programma Horeca en detailhandel zijn ruim 220.755 bedrijven, 82.000 werkgevers, actief met in totaal bijna 1,3 miljoen werknemers. De afgelopen jaren zijn risicogerichte inspecties en inspecties op basis van meldingen verricht. Daaruit blijkt dat bij ruim de helft van de onderzochte bedrijven sprake was van onderbetaling, illegale tewerkstelling en het ontbreken van een urenregistratie. Af en toe waren er zelfs aanwijzingen van ernstige benadeling van werknemers of arbeidsuitbuiting. Ernstige benadeling en niet-naleving brengen schending van het rechtsgevoel met zich mee. Illegale tewerkstelling en onderbetaling leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt en oneerlijke concurrentie.   

Beoogd Maatschappelijk effect

Het beschermen van kwetsbare groepen werknemers en het aanpakken van werkgevers in de sectoren horeca en detailhandel, die de arbeidswetten niet naleven.

Beoogd resultaat in 2019

  • Bij geïnspecteerde afhaal- en bezorgondernemingen is de naleving van arbeidswetgeving (vooral op het terrein van arbeidsmarktfraude) verbeterd.
  • Ondernemingen en werknemers in de horeca en detailhandel zijn beter op de hoogte van arbeidswetgeving en regelgeving, die specifiek op hen van toepassing zijn.

Aanpak in 2019

Het programma bestaat uit een mix van preventieve en repressieve interventies. Het zal met name jongeren en startende ondernemers over de arbeidswetten informeren. En daarnaast ondernemingen blijven inspecteren die bewust de regels overtreden. Ook gaat de Inspectie in gesprek met franchisegevers om de naleving onder franchisenemers te bevorderen.

Samenwerking in 2019

De Inspectie werkt samen met RIEC, Belastingdienst, gemeenten en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel van de politie (AVIM) in diverse regio’s door het land, om risicovolle ondernemingen repressief aan te pakken.