De Inspectie SZW streeft naar meer effectiviteit en efficiëntie door inzet op en structurele borging van Informatie Gestuurd Werken (IGW). IGW is een continu proces waarbij de Inspectie interne en externe data bij elkaar brengt, analyseert en de daaruit resulterende informatie toepast om haar maatschappelijk effect te vergroten. IGW is een middel om de missie en taakopdracht van ISZW te realiseren. Dat vraagt verandering in de opzet van organisatie en werkprocessen, informatievoorziening en –technologie, databeheer, sturing, inzet van medewerkers en samenwerking met de partners.

De Inspectie heeft in 2017 in kaart laten brengen hoe de organisatie scoort op niveau IGW. Op basis van een vijfpuntschaal was de score 2. Dit betekent dat de manier waarop de Inspectie data verzamelt, maar beperkt gestructureerd is en er maar beperkt gebruik van wordt gemaakt in de sturing en het plaatsen van interventies. De komende jaren streeft de Inspectie ernaar om IGW duurzaam in de organisatie in te bedden. In 2022 wil de Inspectie in staat zijn in- en externe informatie gestructureerd te verzamelen en te gebruiken in de sturing en plaatsing van interventies. Dat houdt in dat er een werkend fundament is gerealiseerd waarbij de bronnen op orde zijn. Dat wil zeggen: de medewerkers beschikken over basiscompetenties om met digitale voorzieningen om te gaan en hebben toegang tot relevante data en informatieproducten. Hiermee wordt voor de gehele organisatie een zogenaamd IGW-volwassenheidsniveau van 3 nagestreefd. Op dit niveau zal bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van het analyseren van ongestructureerde data zoals documenten, beelden en geluidsfragmenten, door gebruik te maken van analysetools, -methodes en –kennis in het vernieuwingsteam. Op basis van die analyses zouden voorspellende modellen gemaakt kunnen worden, waarmee in de volgende fase zicht wordt verkregen op incidenten die gaan plaatsvinden.