De Inspectie stelt zich voortdurend de vraag hoe haar activiteiten aansluiten op veranderingen in de samenleving en hoe zij een zo groot mogelijk maatschappelijk effect kan bereiken.

De wijze waarop de Inspectie haar toezichthoudende taak uitvoert is onafhankelijk, transparant, professioneel, selectief, slagvaardig en samenwerkend.15  De Inspectie werkt daarbij gericht aan het behalen van maatschappelijke effecten.16  Zij geeft waar nodig signalen af en maakt de informatie waarover zij beschikt voor de samenleving en voor andere toezichthouders beter toegankelijk. De komende periode wil de Inspectie haar maatschappelijk effect vergroten door haar informatiepositie te versterken, de interventiemix te verbreden en de samenwerking met andere partijen te versterken. Het voornaamste doel daarvan is om de naleving en het bereik van bedrijven (inspectiedekking) in de programma’s te verbeteren.

15Inspectieraad, Kaderstellende visie op toezicht, 2001 en daaropvolgende toezichtvisie Minder last, meer effect, 2005.

16WRR, Toezien op publieke belangen, 2013