Het programma Meldingen en preventie oneerlijk werk verzoeken en preventie oneerlijk werk richt zich op alle meldingen en verzoeken op het gebied van oneerlijk werk die buiten (de focus van) de andere programma’s liggen, en op WagwEU-meldingen. Het programma benut de informatie uit meldingen optimaal en signaleert daarmee trends en ontwikkelingen om zo input geven voor het eventueel bijstellen van het portfolio, de doelen in programma’s en voor de AMF-monitor. Daarnaast heeft het programma aandacht voor het ontwikkelen van een aanpak een cultuur van eerlijk werk en wil het inzicht krijgen in regelovertreding in sectoren waar de Inspectie zich niet actief op richt. Ook heeft het programma een regierol als het gaat om het overdragen van klachten en meldingen naar de sectorprogramma’s.

Uit Jaarplan 2019

De Inspectie ontvangt veel meldingen over onderbetaling ten opzichte van het wettelijk minimumloon, over extreme arbeidstijden, over vermoedens van illegale tewerkstelling en over het niet naleven van vereisten in de Waadi en de WagwEU. Die meldingen worden wanneer mogelijk onderzocht binnen het meest voor de hand liggende programma van de Inspectie. Om te voorkomen dat meldingen en verzoeken – die betrekking hebben op sectoren of thema’s waarvoor geen programma is – niet worden onderzocht, heeft de Inspectie dit programma opgezet. Hiermee zorgt de Inspectie voor het behoud van handhavingsdruk op haar gehele domein. Op basis van deze meldingen worden ook ‘witte vlekken’ gedetecteerd waar de kans op overtredingen groter is dan in eerste instantie gedacht.

Omdat het voor toezichthouders moeilijk is om toezicht te houden op personeel van in het buitenland gevestigde ondernemingen en op zelfstandigen die in het buitenland zijn gevestigd, wordt naar verwachting in 2019 een meldplicht van kracht op grond van de WagwEU. De Inspectie gaat in 2019 deze nieuwe verplichting bij de doelgroep (dienstverrichters in het buitenland en Nederlandse werkgevers die diensten ontvangen) onder de aandacht brengen en naleving van de meldplicht bevorderen.

Beoogd maatschappelijk effect

Door meldingen, die buiten de focus van andere programma’s vallen, aan te pakken stijgt het nalevingsniveau op de arbeidswetten.

Beoogd resultaat in 2019

  • Alle meldingen zijn geprioriteerd en hebben een voor de melder herkenbaar vervolg gekregen.
  • Bij 40% van de bedrijven waar een overtreding is geconstateerd, heeft een herinspectie plaatsgevonden.
  • Twee sectoren waarvan niet bekend was hoe de naleving was – maar waarvan door analyse wordt vermoed dat de kans op overtreding groot is – zijn gedetecteerd en onderzocht.
  • Het uitvoeren van een 0-meting om inzicht te krijgen in hoeverre werkgevers bekend zijn met verplichtingen die voortvloeien uit de WagwEU.

Aanpak in 2019

Meldingen worden onderzocht, opgewerkt en in behandeling genomen. Verder worden twee sectoren, die door analyse naar voren zijn gekomen als sectoren waar de kans op overtreding het grootst is, gedetecteerd en onderzocht. Naleving van de WagwEU en met name de meldplicht bevorderen door een landelijke informatiecampagne en door bedrijven te bezoeken en te informeren over de meldplicht. Afhankelijk van de problemen die uit bovenstaande acties naar voren komen, worden effectieve interventies bepaald en ingezet. Naar verwachting wordt met name ingezet op fysieke (her)inspecties, belinspecties, (nalevings)communicatie en handhavingscorrespondentie.

Samenwerking in 2019

Met institutionele partners, zoals gemeenten, het UWV, de politie en het OM, worden afspraken gemaakt over de verhoging van het aantal en de verbetering van de kwaliteit van meldingen.