In 2018 zijn de eerste stappen gezet om de inspectieketen in de handhaving met meer personeel te versterken. Om de uitbreiding nauwgezet en gecontroleerd te laten verlopen, heeft de Inspectie SZW eerst ingezet op de juridische en beleidsmatige functie, de financiële control op de uitbreiding, de HRM-functie die de opschaling van werving en opleiding begeleidt en de versterking van de analyse-capaciteit.

Nadat deze eerste uitbreiding is voltooid, verschuift in de jaren na 2018 de verhouding in de uitbreiding naar de voor de Inspectieprogramma’s benodigde disciplines (inspecteurs, rechercheurs, analisten, inspectieondersteuners, beleidsmedewerkers, juristen, informatiedeskundigen, ICT-specialisten, projectleiders, handhavingsspecialisten, medewerkers boete en dwangsom, etc.). De werving kan ondanks intensivering en meer specifieke aandacht voor doelgroepen door externe omstandigheden minder nieuwe medewerkers opleveren dan verwacht. Om deze reden zal de werving frequent gemonitord en waar mogelijk bijgesteld worden.

Uitvloeisel van de beoogde inzet van de bestaande en additionele middelen is dat na 2022 van het totale inspectiebudget grosso modo 50% wordt besteed aan het doel eerlijk werk, 34% aan het doel veilig en gezond werk, 13% aan Brzo en blootstelling gevaarlijke stoffen, 2% aan arbeids(markt)discriminatie en 1% aan bestaanszekerheid/werk en inkomen.

Tabel 4 Relatieve verdeling van gehele budget over inspectiedoelen
Inspectiedoelen % 2018 % 2023
Gezond en veilig werk (excl. BRZO) 43 34
Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen (BmGS) (incl. BRZO) 11 13
Eerlijk 41 50
Werk en Inkomen 4 1
Arbeids(markt)discriminatie 1 2
Totaal 100 100

Van de 4 doelen uit het ICF zijn er 3 gericht op de maatschappelijke doelen en 1, informatiegericht werken, op de interne organisatie van de Inspectie. Het bereiken van de maatschappelijke doelen en de inzet in de programma’s wordt beschreven in de andere hoofdstukken en in de bijlage. Onderstaand wordt nader ingegaan op Informatiegestuurd werken.