Affaires als DuPont/ Chemours en chroom-6, dubieuze afvalstromen, explosies en ontsnappingen van gevaarlijke stoffen zorgen voor veel maatschappelijke onrust. Omwonenden en werknemers maken zich ongerust over de risico’s van procesveiligheid en over de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen waarvan men na lange tijd ziek kan worden.

Door de affaires en de toegenomen ongerustheid staat het onderwerp gevaarlijke stoffen hoog op de politieke agenda. In het regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor de versterking van het Brzo-toezicht en voor het toezicht op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.56  Die stellen de Inspectie in staat om bij meer bedrijven de verplichte controles uit te voeren; doelstelling is op termijn bij minimaal 90% van de gezamenlijke Brzo+-inspecties aan te sluiten. In het kader van de lessen van Dupont heeft de staatssecretaris besloten om een gespecialiseerd team voor de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen te financieren uit de middelen van het regeerakkoord.57  De komende vier jaar is de aanpak van bedrijven met gevaarlijke stoffen een prioritair thema.

Leidinggevenden aangehouden voor blootstelling werknemers aan formaldehyde

De recherche van de Inspectie SZW heeft in opdracht van het Functioneel Parket op dinsdag 26 juni twee voormalig leidinggevenden van een bedrijf in Emmen aangehouden. De Inspectie SZW vermoedt dat de verdachte leidinggevenden jarenlang werknemers hebben blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde.

Vorig jaar meldde een werkneemster van het bedrijf bij de Inspectie SZW dat zij tijdens haar werk was blootgesteld aan een groene kleurstof. Reden voor de Inspectie SZW om een inspectie uit te voeren bij het bedrijf. Uit deze inspectie kwam naar voren dat werknemers op de productieafdelingen werden blootgesteld aan formaldehyde. Uit beschikbare meetrapporten bleek tevens dat de gemeten waarden boven de vastgestelde wettelijke grenswaarden bevonden.
 
Gezien het mogelijk verwijtbaar handelen, is besloten om het bedrijf strafrechtelijk aan te pakken. In maart 2018 heeft de recherche SZW een doorzoeking gedaan bij de onderneming. De Recherche SZW heeft in opdracht van het Functioneel Parket de administratie en aanwezige meetrapporten in beslag genomen. Ook is er conservatoir beslag gelegd.

56Brzo-bedrijven zijn bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015). Het Besluit heeft als doel het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het Brzo is de implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn (2012/18/EU). Het besluit stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland en regelt de wijze waarop de overheid daarop moet toezien, en integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsbeleid en rampenbestrijdining in één juridisch kader. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de aard daarvan bepalen of een bedrijf onder de werkingssfeer van het Brzo valt.

57Tweede Kamer 2018-2019, 29544, nr. 846.