Op het terrein van gezond en veilig werk wordt zowel intern als extern samengewerkt. Het programma Meldingen, verzoeken en preventie onveilig en ongezond werk werkt samen met de andere programma’s van de Inspectie. Lessen uit ongevalsonderzoek en interventies gericht op het stimuleren van de veiligheidscultuur worden gedeeld met andere programma’s. Met het ministerie van SZW werkt de Inspectie samen aan het opstellen van een effectieve interventie voor het bevorderen van de veiligheidscultuur.

Daarnaast werkt de Inspectie samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij de uitvoering van inspecties, zoals in de transportsector, in de bouw- en infrasector en in ziekenhuizen. Ook wordt er samengewerkt om ervaringen met het stimuleren van een veiligheidscultuur te delen. De Inspectie doet mee aan netwerkbijeenkomsten en participeert in de Kennisuitwisseling Cultuurtoezicht Bijeenkomsten, georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Een andere deelnemer is bijvoorbeeld het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Sociale partners en brancheverenigingen zijn belangrijk in de samenwerking. Sociale partners investeren in arbocatalogi waar de Inspectie op toetst; de overeengekomen nalevingsmaatregelen dienen als referentiekader bij het handhavingsbeleid. Zo werkt de Inspectie in het programma Industriële arbeid resultaatgericht samen met het arbeidsomstandighedenproject van sociale partners in de Metaal genaamd 5xbeter. Daarin participeren Werkgeversorganisaties Metaalunie, FME, en werknemersorganisaties FNV, CNV en De Unie. Werkgevers- en werknemersorganisaties ontplooien daarnaast ook zelf initiatieven om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Zo is in de bouw de taskforce ‘Veiligheid’ door Bouwend Nederland in het leven geroepen en heeft het platform van publieke en private opdrachtgevers de Governance Code Bouw omarmd. Deze initiatieven en de interventies van de Inspectie SZW versterken elkaar.

Tot slot wil de Inspectie de lessen uit ongevalsonderzoeken delen met bedrijven en andere relevante externe stakeholders, zoals brancheorganisaties, arbo-adviseurs, opleidingsinstituten en producenten van arbeidsmiddelen. Zo kunnen ook zij lering trekken uit deze onderzoeken en verbeteringen doorvoeren.