Om effectief te zijn heeft de Inspectie behoefte aan intensieve(re) ketensamenwerking met andere overheidsdiensten, brancheorganisaties, sociale partners en kennisinstituten. Het Brzo-toezicht vindt structureel plaats in een extern samenwerkingsverband met zes andere instanties, waaronder de Brzo-omgevingsdiensten. Bij de aanpak van ioniserende straling ligt de uitdaging in betere samenwerking met Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), het SodM en de IGJ. In de energiesector is samenwerking met het SodM belangrijk.


Ageing is een prominent onderwerp in het programma Duurzame Veiligheid 2030. In dit programma zijn de chemische industrie, wetenschap en overheid aan de slag gegaan om een duurzaam veilige chemische sector te realiseren. Binnen de Inspectieraad zijn in 2017 een aantal doe-coalities geformeerd om van het “denken” over tot het “doen” van samenwerken te komen. Eén van de coalities heeft als thema ageing bij Brzo-bedrijven. Deze doe-coalitie moet een kennisknooppunt over ageing worden en heeft de intentie het onderwerp te verbreden naar andere sectoren. Ook voor certificatie en voor markttoezicht zijn doe-coalities gevormd.
Fabrikanten en importeurs van arbeidsmiddelen werken in heel Europa. Het is een Europees en nationaal gedragen opvatting dat risicoselectie, taakverdeling, coördinatie en het delen van informatie op Europees niveau moeten verbeteren. Een nieuwe Europese verordening gaat strengere eisen stellen aan Europese samenwerking bij markttoezicht. Voor certificatie is een goede samenwerking met de Raad voor Accreditatie wenselijk, die immers verantwoordelijk is voor een goede werking van het certificatiestelsel.

In het kader van asbest wordt samengewerkt met andere inspectiediensten, omgevingsdiensten, certificerende instellingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.