De Inspectie streeft ernaar medewerkers en leidinggevenden met verschillende achtergronden, competenties, kennis, vakinhoudelijke vaardigheden en gedragsvaardigheden in dienst te hebben.

De Inspectie neemt maatregelen om tot een goed toegerust personeelsbestand te komen. Hiervoor maakt zij gebruik van Strategische Personeelsplanning (SPP). In SPP wordt de huidige en toekomstige personeelsbehoefte zichtbaar gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met externe ontwikkelingen en de ambities en doelstellingen van de Inspectie. SPP bevat daarnaast de volgende thema’s: organisatieontwikkeling, informatiegestuurd werken en informatievoorziening, vakmanschap en leiderschap, aantrekkelijk en goed werkgeverschap.

SPP is de basis voor de doorontwikkeling van het HR-beleid en bijbehorend instrumentarium, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals toenemende vergrijzing, toenemende krapte, mobiliteit, flexibiliteit, loonniveaus en regionale arbeidsmarktontwikkelingen. Ook worden er op basis van SPP acties ondernomen voor het werven, selecteren en opleiden van medewerkers.    

De komende jaren wordt er verder geïnvesteerd in vakmanschap en leiderschap, met als gewenst resultaat een duurzame verandering in houding en gedrag van onze medewerkers. De centrale opbouw van de organisatie enerzijds en de landelijke spreiding anderzijds verlangen extra en continue aandacht voor de wijze van leidinggeven, samenwerken en communiceren. De extra aandacht voor houding en gedrag draagt bij aan de ambitie van de Inspectie om flexibeler en gerichter samen te werken teneinde meer maatschappelijk effect te bewerkstelligen. De Inspectie beziet strategisch personeelsbeleid van de organisatie in samenhang met duurzame inzetbaarheid, psychosociale arbeidsbelasting en vitaliteit van haar werknemers.