Op grond van het ICF is in het regeerakkoord vastgelegd dat er – geleidelijk oplopend naar 2022 - jaarlijks 50 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor versterking van de handhavingsketens waarin de Inspectie SZW opereert. De staatssecretaris heeft hieraan vanuit het departementale handhavingsbudget 0,5 miljoen euro per jaar toegevoegd voor het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie.

De extra investering begint met 13 miljoen euro in 2018, doorlopend met 25 miljoen euro in 2019, 31 miljoen euro in 2020, 38 miljoen euro in 2021 en 50,5 miljoen euro structureel vanaf 2022. Onderstaande tabel geeft inzicht in de verdeling van de gelden ter versterking van de handhavingsketens.

Direct na het regeerakkoord is deze uitbreiding van de Inspectie opgepakt:

  • In de begroting van het Ministerie van SZW voor 2018 waren al kengetallen opgenomen voor het ICF. Na het bekend worden van het regeerakkoord zijn in het jaarplan 2018 van de Inspectie deze kengetallen uitgewerkt met ramingen voor 2018 en verdere jaren. In de begroting van SZW voor 2019 zijn deze kengetallen wederom opgenomen, onderstaande tabel 2 gaat in op de belangrijkste, de doelen overeenkomstig het Inspectie Control Framework.
  • Door een nota van wijziging op de begroting van het Ministerie van SZW 2018 (waardoor middelen van de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën overgaan naar de begroting van het Ministerie van SZW) zijn de eerste extra middelen voor de Inspectie al vanaf begin 2018 beschikbaar gekomen.
  • De voorbereiding voor werving, selectie en opleiding is in 2017 gestart, zodat de Inspectie al in 2018 kon worden versterkt. De doorlooptijd van werving, selectie, screening en opleiding leidt tot de vuistregel dat de komende jaren de extra uitgaven voor capaciteit in jaar n, in het daaropvolgende jaar n + 1 tot operationele inzet leiden. Dit heeft te maken met de benodigde wervings- en opleidingsinspanning die met de personele versterking gepaard gaat. Ook vraagt deze exercitie een aanzienlijke inzet van de huidige organisatie. Zoals het rapport van ABD Topconsult reeds aangaf, is de (werk)druk al hoog. Gedurende het opschalen zal die onverkort hoog blijven vanwege de opleidings- en inwerkinspanning die dit vergt, in combinatie met organisatorische aanpassing en vernieuwing.
Tabel 1. Middelen regeerakkoord
Middelen regeerakkoord (x € 1 miljoen) 2018 2019 2020 2021 2022
Ministerie SZW 13,0 25,0 31,0 38,0 50,0
Handhaving Kerndepartement 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Handhaving Inspectie SZW 8,6 20,6 26,6 33,6 45,6
waarvan Personeel 7,6 18,6 23,6 29,6 41,6

De extra middelen uit het regeerakkoord bieden de Inspectie de mogelijkheid om het personeelsbestand uit te breiden. Hiermee kan de Inspectie haar activiteiten in de programma’s intensiveren. Er wordt voornamelijk geïnvesteerd in het aannemen van inspecteurs die met bijbehorende bevoegdheden bedrijven kunnen inspecteren. Daarnaast zal het aantal professionals dat ten dienste staat van de bedrijfsbezoeken ook naar verhouding worden uitgebreid, denk aan juristen, communicatieadviseurs en specialisten waarop inspecteurs een beroep kunnen doen tijdens de inspecties. De extra middelen leiden de komende jaren tot onderstaande ontwikkeling van indicatoren. Deze zijn ontleend aan het ICF en ook zijn opgenomen in de SZW begroting 2019 en het Jaarplan Inspectie SZW 2018.

Tabel 2 Inspectie Control Framework
Realisatie 2017 Raming 2018 Raming 2020 Raming 2023

Verhouding actief/reactief in Gezond en Veilig
(excl. Brzo, %)

30:70 30:70 50:50 ntb
Deelname Inspectie SZW aan gezamenlijke Brzo inspecties (%) 60 60 >90 ntb
Niveau informatiegestuurd werken (schaal 0-5)1 -*2 2 -*3 3
Inspectiedekking Eerlijk werk (%)4 -*2 1 -*3 2

De tabel brengt tot uitdrukking wat de budgettaire reeks ook laat zien, dat niet alle doelen direct en op hetzelfde moment te bereiken zijn. Vanwege het omvangrijke en ingrijpende karakter zijn de doelen voor eerlijk en informatiegestuurd werken aan het einde van de programmeringsperiode gepositioneerd. Voor het realiseren van de doelen op het vlak van gezond en veilig werken (verhouding actief/reactief en deelname van de Inspectie aan gezamenlijke inspecties Brzo) is het streefjaar 2020. Voor het vergroten van de inspectiedekking voor eerlijk werk en datagericht werken wordt, volgens de n+1 vuistregel, gestreefd naar realisatie ná afronding van de capaciteitsuitbreiding, eind 2023. Eenmaal gesteld, sturen deze doelen vervolgens ook de personele uitbreiding. De rapportage over de voortgang van de indicatoren wordt opgenomen in het jaarplan- en verslag van de Inspectie en in de begroting en –jaarverslag van SZW.

1Definitie niveau 2: ‘Interne informatie wordt gestructureerd verzameld in de eigen organisatie en informatie geeft antwoord op wat het probleem is’. Defenitie niveau 3: ‘Interne en externe informatie wordt gestructureerd verzameld en geanalyseerd. Informatie heeft een sturende rol’.

*2Geen realisatie 2017 beschikbaar. Het betreft een kerncijfer dat in de SZW Begroting 2018 is geïntroduceerd. De Inspectie SZW heeft haar administratie zo aangepast dat realisaties voor het eerst over 2018 beschikbaar komen.

*3Geen raming 2020 beschikbaar

4Betreft het aandeel van alle bedrijven waar oneerlijk werk een potentieel risico is en waar de Inspectie toezicht heeft gehouden.