De extra 50 miljoen euro worden, in lijn met de brief over de uitbreiding van de Inspectieketen Inspectie SZW78 als volgt ingezet. Naast verdubbeling van de inzet op eerlijk werk om het geconstateerde handhavingstekort op dat domein tegen te gaan, de investering in informatiegestuurd werken en versterking toezicht Brzo (conform ICF), gaat er 3% van de extra middelen naar de handhaving van arbeids(markt)discriminatie. Ook zal er 9% van de extra middelen worden ingezet voor de bestrijding van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Tenslotte is het aandeel voor gezond en veilig werk 17%. Vrijwel alle actieve programma’s op het terrein van gezond en veilig werk kunnen hiermee worden geïntensiveerd.

Het risico bestaat dat er meer capaciteitsinzet voor reactieve inspecties gezond en veilig werk nodig is dan verwacht. Hierdoor is het denkbaar dat de balans reactief/actief niet of later gerealiseerd wordt. De Inspectie SZW zal daarom periodiek monitoren op het aantal ongevalsonderzoeken. In tabel 3 wordt de totale inzet van de extra middelen weergegeven.

Tabel 3 Inzet middelen versterking inspectieketen 2023
Inspectiedoelen mln € %
Gezond en veilig werk: balans reactief/actief 8,5 17%
Gezond en veilig werk: blootstelling gevaarlijke stoffen 4,5 9%
Gezond en veilig werk: gezamenlijke BRZO inspecties 2 4%
Gezond/eerlijk werk: arbeidsmarktdiscriminatie 1,5 3%
Eerlijk werk: intensivering aanpak onderbetaling, uitbuiting, schijnconstructies 30 59%
Informatiegestuurd werken 4 8%
Totaal 50,579 100%

78Tweede Kamer 2018-2019, 29544, nr. 846.

7950 mln. ICF + 0,5 mln. Handhavingsbudget.