De Inspectie wil effecten de komende jaren meer zichtbaar maken. Dat doet zij onder meer door in de SZW-begroting vanaf 2018 een nieuwe tabel op te nemen met kengetallen die meer inzicht geven in de effecten die de Inspectie wil bereiken.

Dit betreft onder andere het in ICF geïntroduceerde begrip inspectiedekking. De inspectiedekking is het percentage (van een groep) werkgevers dat een inspectieprogramma met een mix aan interventies bereikt. Naast inspecteren gaat het dan ook om bijvoorbeeld communicatie en ketenafspraken. Voor elk van de programma’s kunnen daarnaast specifieke beoogde effecten van de inzet van interventies worden geformuleerd en vervolgens worden gemeten. De Inspectie rapporteert hierover via Jaarplan en Jaarverslag.

Resultaten worden zichtbaarder doordat de Inspectie niet kiest voor een verbreding van het aantal sectoren of thema’s, maar voor intensivering van de aanpak in sectoren of thema’s waar urgente risico’s een rol spelen. Dat betekent dat inzet vooral betrekking heeft op de bovenste lagen van de werkgeverspiramide.