Het programma Zorg richt zich op werkdruk, fysieke belasting, emotionele overbelasting, de risico’s van ongewenst gedrag door patiënten en externen, illegale tewerkstelling en onderbetaling. Ook is er aandacht voor sectorspecifieke gevaarlijke stoffen. Het programma zet in op verantwoord werkgeverschap en goed bestuur. Daarnaast is er aandacht voor PSA en Arbozorg en zal het programma relevante meldingen en klachten op het terrein van gezond, veilig en eerlijk werk oppakken. Er zal waar mogelijk samen worden gewerkt met het team Zorgfraude bij Opsporing.

Uit Jaarplan 2019

In de sectoren die vallen onder het programma Zorg zijn ruim 43.195 bedrijven, 25.000 werkgevers, actief met in totaal bijna 1,3 miljoen werknemers.

Beoogd Maatschappelijk effect

Bevorderen dat gemeenten, in hun rol van opdrachtgever en thuiszorgaanbieders, meer aandacht besteden aan gezond, veilig en voornamelijk eerlijk werk.

Beoogd resultaat in 2019

Zoveel mogelijk nieuwe toetreders in de thuiszorg zijn op de hoogte van de verplichtingen voor gezond, veilig en eerlijk werk.

Aanpak in 2019

Het programma richt zich op de opdrachtgevers van zorg, waaronder gemeenten.
Instellingen en nieuwe toetreders worden geïnformeerd over werkgeversverplichtingen. Met inspecties op het gebied van eerlijk werk wordt nagegaan of de thuiszorgaanbieders zich aan de verplichtingen houden. Enkele gemeenten hanteren sterk afwijkende tarieven. Daar doet de Inspectie nader onderzoek naar de gevolgen van het aanbestedingsbeleid voor gezond, veilig en eerlijk werk bij de zorgaanbieders. De Inspectie biedt gemeenten handvatten om bij aanbesteding en contractering meer aandacht te geven aan gezond, veilig en eerlijk werk bij zorgaanbieders.

Samenwerking in 2019

Het programma werkt samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze samenwerking moet ertoe leiden dat nieuwe zorgaanbieders worden geïnformeerd over werkgeversverplichtingen. Daarnaast beoogt de samenwerking meer signalen te verzamelen over achterblijvend arbobeleid in zorginstellingen. De Inspectie benadert stakeholders, waaronder brancheorganisaties, vakbonden en belangenorganisaties, om een gezamenlijk beeld te krijgen van de belangrijkste risico’s en thema’s voor het programma Zorg.

24-uurszorg

De Inspectie heeft tijdens haar onderzoek gezien dat zorgbemiddelingskantoren gebruik maken van buitenlandse uitzendbureaus voor aanvragen van 24-uurszorg. Het buitenlandse uitzendbureau levert dan werknemers uit verschillende landen, ook landen van buiten Europa. De uitzendkrachten worden dan voor 24 uur per dag ingezet bij zorgbehoevende cliënten met een PGB-budget. Veelal wonen ze in bij de cliënt. Het zorgkantoor declareert voor 40 uur per week, maar de werknemers krijgen veel minder uren betaald dan dat zij er werken.