Foto Guus Schoonewille

Nederland staat voor grote opgaven als de omschakeling naar duurzame energie en productie en herstel van onze natuur. Tegelijk staan we voor steeds hogere kosten, vooral doordat we langer leven en meer uitgeven aan zorg. Het kabinet streeft bovendien naar een hoger vrij besteedbaar inkomen van – liefst – alle groepen burgers. Om dat allemaal mogelijk te maken, moeten we onze mouwen opstropen en met nieuw elan naar onze economie kijken

De jaarlijkse structurele groei van 1 à 1,5% is niet voldoende om alle wensen uit te betalen. Daarom moeten wij het verdienvermogen van onze economie vergroten. Als we erin slagen de structurele groei met 0,5 procentpunt te verhogen, levert dat omstreeks 2040 jaarlijks tot 100 miljard euro op die we kunnen besteden aan de noodzakelijke plannen om individuele inkomens te verhogen, onze ouderen te verzorgen, welvaart te behouden en onze economie duurzaam te maken.

Eric Wiebes portret

Het kabinet gaat daarom plannen uitwerken om onze economie sterker te maken. Die plannen zullen betrekking hebben op onderwijs, op leven lang ontwikkelen en op betere bereikbaarheid. Het kabinet wil ook dat meer mensen meer uren gaan werken. Met onderzoekers en bedrijven gaat het kabinet plannen maken om Nederland technologisch nog inventiever te maken. Om die plannen uit te kunnen voeren komt er een apart investeringsfonds.

In dit magazine leest u over de plannen en hoe het kabinet ze gaat uitwerken. In het nieuwe jaar, 2020, komen de eerste besluiten over de uitwerking.

We gaan aan de slag.

Eric Wiebes,
Minister van Economische Zaken en Klimaat