Tekst Wendela Huisman
Foto Wendela Huisman

Met de offshore vondsten van olie en gas voor de kust van Senegal in de afgelopen jaren, is het belang van maritieme veiligheid verder toegenomen. Optimale veiligheid voor maritieme veiligheid offshore was dan ook het thema van het civiel-militaire evenement dat op 19 april in Dakar door de Nederlandse ambassade en het Civiel Militaire Interactie Commando (CMI) van Defensie werd georganiseerd in het kader van Flintlock 2018Flintlock is een jaarlijkse contraterrorisme-oefening waaraan Afrikaanse, Noord-Amerikaanse en Europese landen deelnemen om partnerschappen te versterken en de samenwerking te verbeteren.

Leestijd: 3 minuten

Wat is Flintlock?

Flintlock is een jaarlijkse contraterrorisme-oefening waaraan Afrikaanse, Noord-Amerikaanse en Europese landen deelnemen en wordt gesponsord door U.S. AFRICOM, het Afrika-commando van de Amerikaanse strijdkrachten.

De infrastructuur die nodig is voor exploitatie van grondstoffen, zoals bij boorplatforms, kan een aantrekkelijk doelwit worden voor terroristen. Bovendien kan de internationale scheepvaart langs de Afrikaanse westkust worden bedreigd. Om de kansen in de maritieme- en energieontwikkelingen te kunnen benutten, is veiligheid en stabiliteit in de regio van groot belang. Voldoende aanleiding voor een seminar over dit thema.

Maritieme veiligheid offshore

Het CMI-event is een goed voorbeeld van de Nederlandse 3D aanpak, waarbij de drie D’s, defence, development en diplomacy, geïntegreerd worden behandeld. Bovendien was het seminar – net als de Flintlock oefening zelf – een product van Nederlandse én Senegalese makelij: ook “la Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté maritime et de la Protection de l'Environnement marin” (HASSMAR), het orgaan dat sinds 2006 verantwoordelijk is voor maritieme veiligheid en coördinatie in het geval van incidenten, maakte onderdeel uit van de organisatie.

De besproken onderwerpen waren divers. Naast terrorismebestrijding spraken de ruim 60 Senegalese en Nederlandse deelnemers over onderwerpen als de beveiliging van olie- en gasplatforms, de milieu- en sociale aspecten van exploitatieactiviteiten op zee, het bestrijden van illegale visserij en het tegengaan van mensen, wapen- en drugssmokkel. Het kernwoord van de dag was 'samenwerking': ‘coördinatie tussen de verschillende agentschappen is van groot belang om de offshore veiligheid te kunnen waarborgen en dat is iets waar wij in Nederland goed in zijn en ervaring mee hebben’, aldus de Nederlandse ambassadeur Theo Peters.

Voorkomen beter dan genezen

‘Het event over maritieme veiligheid offshore had tot doel Senegal te laten profiteren van deze kennis, maar ook om Nederlandse geïnteresseerden te tonen welke Senegalese partijen waarvoor verantwoordelijk zijn.’ Die informatie-uitwisseling was zeer welkom bij alle belanghebbenden: ook de Senegalese autoriteiten bleken onderling niet altijd even goed op de hoogte van elkaars verantwoordelijkheden. De Nederlandse kustwacht bood tijdens het seminar inzicht in het Nederlandse speelveld; ook het Nederlands bedrijfsleven kreeg de kans om zich te presenten.

Zo spraken Damen Shipyards en SBM Offshore uit eigen ervaring over mogelijke incidenten én hoe in dergelijke gevallen adequaat te reageren. De gepresenteerde foto’s van grote branden op zee, botsingen tussen schepen en olieplatforms, grootschalige milieuvervuiling en piraterij onderstreepten een tweede duidelijke boodschap: voorkomen is beter dan genezen. Een live demo en bijbehorende presentatie over NLMARSOF, de special forces van het Korps Mariniers, maakten Flintlock 2018 ook voor de civiele deelnemers heel concreet.

NLMARSOF aan het werk

Nauwere samenwerking

Tijdens de levendige discussies bleken de Nederlandse adviezen over samenwerking en preventie in goede aarde te zijn gevallen. De Senegalese maritieme autoriteiten hebben aangekondigd verschillende agentschappen samen te willen brengen in één overkoepelend overleg. Nederland is uitgenodigd om deel te nemen en heeft de intentie uitgesproken om de bilaterale samenwerking ten behoeve van veiligheid offshore – die ook voor Nederland en haar Nederlands bedrijfsleven van groot belang is – structureler vorm te gaan geven.

Nederland neemt sinds 2007 deel aan de Flintlock oefening. De oefening is gericht op capaciteitsopbouw van Afrikaanse partnerlanden. De algemene doelstelling van de oefening is het verhogen van het tactische en operationele militaire niveau van Afrikaanse strijdkrachten. De training maakt deze landen weerbaarder tegen regionale dreigingen, zoals gewelddadig extremisme en mensen-, wapen- en drugssmokkel. Het gaat hierbij niet alleen om het opleiden van militairen. Er is sprake van een geïntegreerde benadering, waarbinnen ook andere overheidsorganisaties waar mogelijk betrokken worden. Nederland benadrukt daarbij de 3D aanpak en integreerde ook nu defence, development en diplomacy in Dakar. Flintlock 2018 in Senegal vond plaats van 5 tot 20 april in de regio van Dakar en Thiès.