Het klimaatprobleem raakt ons allemaal. Want we gebruiken allemaal nog veel energie uit gas of olie. En er zijn andere bronnen van klimaatverandering, zoals de veehouderij en de industrie. De ambitie van het kabinet is om de komende dertig jaar de uitstoot van broeikasgassen vrijwel te beëindigen. Met de afspraken uit het Klimaatakkoord zetten we hiermee tot 2030 flinke stappen.  

De hele samenleving zal daaraan mee moeten doen. In dit magazine leest u wat het Klimaatakkoord inhoudt. Daaraan hebben bijvoorbeeld de elektriciteitsbedrijven, de woningcorporaties, de industrie, de landbouworganisaties en de vervoersector bijdragen geleverd. Sommige maatregelen gaan over het dagelijks leven van de inwoners van Nederland. Daaraan kunnen we allemaal meedoen en dat is ook de bedoeling. Daarom hebben we sinds kort de campagne Iedereen doet WAT! Elke bijdrage telt, van consumenten, van winkeliers, van reizigers en van huiseigenaren.

De Rijksoverheid wil dat de energie-omslag voor iedereen betaalbaar is en blijft. En dat we het de inwoners van Nederland zo gemakkelijk mogelijk maken om mee te doen. Daarom spelen bedrijven en organisaties die rechtstreeks contact hebben met consumenten, een grote rol in de campagne. En gemeenten nemen het op zich om hun inwoners te helpen bij het anders verwarmen van woningen en het niet meer koken op aardgas. Hier hebben we de komende dertig jaar de tijd voor. 

Zo kan iedereen wat doen zonder zijn hele leven overhoop te gooien. Als we allemaal meedoen, stimuleren we elkaar en werkt het aanstekelijk. Wie weet gaan we 'anders omgaan met energie' nog leuk vinden.

Veel leesplezier met dit magazine.

Eric Wiebes,
minister van Economische Zaken en Klimaat