Het KNMI verricht metingen en doet onderzoek naar sterkte, impact en oorzaak van trillingen in de ondergrond en atmosfeer. Doel hiervan is de samenleving informeren over de effecten van aardbevingen, explosies en vulkaanuitbarstingen.

Aardbevingen in Groningen

In 2016 zijn er 13 bevingen opgetreden in het Groningenveld met een magnitude hoger dan 1,5. Dit aantal werd voor het laatst in 2007 opgetekend. In de tussenliggende jaren werd een maximum aantal van 32 bevingen in 2013 bereikt. Sinds 2014 daalt het jaarlijks aantal bevingen. 

Nader onderzoek, uitgevoerd door verschillende kennisinstituten waaronder het KNMI, moet de positieve indicatie van het verband tussen de daling in seismiciteit en de afname van de gaswinning in de laatste jaren uitwijzen. Van belang is ook of de trend in de afname van het aantal aardbevingen in de toekomst standhoudt. Het KNMI zal dat nauwlettend in de gaten houden.

Grafiek met kolommen, van het jaar 1991 tot 2016. Elke kolom geeft het aantal aardbevingen met magnitude groter dan 1,5 dat dat jaar in Groningen heeft plaatsgevonden.
Jaarlijks aantal bevingen in het Groningenveld ingedeeld naar magnitude (©KNMI)

Nieuw in 2016

Wij willen de samenleving zo goed mogelijk informeren over aardbevingen en de effecten daarvan. In dat kader zijn in 2016 een aantal nieuwe seismologische producten ontwikkeld. Zo worden voelbare aardbevingen voortaan weergegeven op de KNMI-radarkaart op onze website, is het seismische meetnet uitgebreid met 7 instrumenten in Twente voor detectie van bodembewegingen als gevolg van waterinjecties in oude gasvelden, hebben we een nieuwe seismische hazardkaart voor Groningen gemaakt en brengen we het effect van een aardbeving aan het oppervlak in kaart in een zogenaamde shakemap.

Een aardbeving met magnitude groter dan 1,5 weergegeven op de KNMI-radarkaart.
Locaties van de 7 nieuwe seismische meetstations in Twente, waar het KNMI de eventuele bodembeweging als gevolg van waterinjectie in oude gasvelden gaat monitoren.
Seismische hazardkaart Groningen 2016, gemaakt op basis van meer metingen van het uitgebreide netwerk van seismische meetstations in Noord-Nederland en meer kennis over de ondiepe ondergrond in Groningen.
Shakemap van een aardbeving bij Wirdum, Groningen, met magnitude 2,2 op 1 november 2016.