Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met Rijkswaterstaat en ProRail de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ (KCI) opgesteld. Dit vanuit de ambitie om als grote opdrachtgever van infraprojecten in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen.

Zo verminderen we ook de uitstoot van fijnstof en stikstof. Het programma waarmee we de strategie KCI implementeren, vindt plaats via transitiepaden. Deze transitiepaden staan voor de IenW-werkterreinen met de meeste klimaatimpact: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor en energievoorziening spoor. Dit zijn de transitiepaden:

Transitiepad Bouwplaats & bouwlogistiek

Rijkswaterstaat en ProRail werken samen met marktpartijen aan bouwplaatsen en bouwtransport zonder uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO₂, NOx en fijnstof. Dat doen we door de inzet van elektrisch materieel, machines op waterstof, krachtstroomaansluitingen, en door het optimaliseren van grond- en materiaalstromen.

Transitiepad Wegverharding

Rijkswaterstaat stapt over op duurzame wegverharding, met de gebruikelijke hoge kwaliteitsstandaard, en draagt als grootste wegbeheerder van Nederland bij aan het bereiken van de klimaatdoelen. We werken samen met andere wegbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen en geven ruimte aan baanbrekende innovaties.

Transitiepad Kunstwerken

Het transitiepad Kunstwerken gaat over duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels en wegmeubilair dankzij toepasbare innovaties. Rijkswaterstaat en ProRail werken samen met marktpartijen en andere partijen met wie zij de verduurzaming van Kunstwerken kan realiseren. Dit doen we onder andere vanuit het betonakkoord.

Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud

Het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud gaat over de verduurzaming van alle kust- en binnenlandse baggerprojecten. Samen met marktpartijen en andere opdrachtgevers verkennen we welke innovaties concreet toepasbaar zijn om de verandering naar duurzaamheid in de praktijk te realiseren. We stimuleren verduurzaming nu al via inkoop in de projectenportefeuille.

Compilatie van duurzame dwarsliggers die door ProRail worden getest in een proeftuin in Zwolle
Test door ProRail van duurzame dwarsliggers in een proeftuin bij Zwolle. Deze stoten minder CO₂ uit dan de huidige betonnen dwarsliggers en veroorzaken minder geluidsoverlast.

Transitiepad Bovenbouw spoor

ProRail werkt in dit transitiepad aan het verlagen van de klimaatimpact van haar dwarsliggers, spoorstaven, ballast en wissels. Dit transitiepad richt zich op het stimuleren van hergebruik (hergebruik tenzij) en het uitdagen van de markt door steeds duurzamer in te kopen en de MKI tool steeds beter te benutten. Daarnaast werken we samen met marktpartijen en kennisinstellingen om ruimte te geven aan duurzame innovaties.

Transitiepad Energievoorziening

Het transitiepad Energievoorziening gaat over duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van de energievoorziening bij ProRail. Hieronder vallen o.a. de railgebonden gebouwen met de installaties, kabels, bovenleiding, railinfravoedingen en wisselverwarming. ProRail heeft afgelopen jaren grote stappen gezet door stroom groen in te kopen, maar er is meer nodig om onze ambities te realiseren om circulair en klimaatneutraal te worden.