"Nederlandse aanpak luchtbeleid zeker interessant voor EU-Steden"
 

De Nederlandse aanpak van luchtkwaliteitbeleid kwam ook tijdens het EU City-Forum in Porto aan bod. René Korenromp (coördinator Partnership Air Quality Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) had een heldere boodschap: “Door de urgentie te erkennen en de samenwerking te organiseren tussen de verschillende overheden; gemeenten, provincies, Rijk en ook de EU, kan er meer effectief luchtbeleid gevoerd worden”.

Het Cities Forum 2020 stond in het teken van gezonde en duurzame verstedelijking. Gezondheid en luchtkwaliteit vormen nog steeds een grote zorg mede omdat de steden steeds drukker worden. De lokale luchtvervuiling neemt daardoor toe. Daar kunnen lokale maatregelen de situatie verbeteren maar om de deken van luchtvervuiling aan te pakken is het noodzakelijk dat internationaal op de verschillende schaalniveaus samen gewerkt wordt.

Omdat lucht zich niet aan grenzen houdt is samenwerking in Europa van belang, niet alleen tussen   EU-lidstaten maar juist ook tussen steden en regio’s. De Nederlandse aanpak in het Schone Lucht Akkoord waar steden, provincies samen met het Rijk beleid vormgeven kon in Porto op veel belangstelling rekenen. 

Meer dan 500 deelnemers en een ruime Nederlandse delegatie met burgemeesters en vertegenwoordigers van de gemeenten als Haarlem, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en ook de Ministeries van BZK en IenW waren aanwezig tijdens het City-Forum 2020 met het thema “together we shape a substainable urban future".

Rene Porto collage
René Korenromp van het Min IenW en coördinator van EU-Partnership Clean Air, tijdens de workshop over de Nederlandse aanpak met het Schone Lucht Akkoord.

René Korenromp: “Luchtkwaliteit staat voor de nieuwe Europese commissie hoog op de agenda. Het partnership Air-Quality werkt hier al lang aan en je weet natuurlijk nooit hoe dingen lopen; het kan toeval zijn, maar in de Europese Green Deal staan zinsneden die rechtstreeks uit het policy statement van het Partnership Air Quality afkomstig lijken te zijn. Ik heb goede hoop op een versnelling.”

“Er was met name belangstelling voor praktische producten zoals de gezondheidsindicator - een tool in het kader van het Schone Lucht Akkoord ontwikkeld door het RIVM -  waarmee je de effecten van luchtkwaliteitsmaatregelen op lokaal niveau kunt berekenen en de ‘training kit’ luchtkwaliteit.”   

Meer informatie: www.schoneluchtakkoord.nl.