Europa zelf meer verantwoordelijk voor eigen veiligheid

De veiligheid van Europa staat steeds meer onder druk als gevolg van nieuwe dreigingen en ingrijpende geopolitieke verschuivingen. De COVID-19-crisis heeft die druk alleen maar verhoogd. Het is daarom noodzakelijk dat de Europese landen zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de Europese veiligheid. Dit moet hand in hand gaan met de versterking van de NAVO.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie reageren hiermee op het onlangs verschenen rapport “Europese Veiligheid: tijd voor nieuwe stappen” van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Deze grotere verantwoordelijkheid betekent concreet dat EU zelf sterker operationeel moet kunnen optreden. Minister Bijleveld: “Er zijn de afgelopen jaren al belangrijke stappen in deze richting gezet, maar de kloof tussen ambitie en realiteit blijft helaas groot. De EU-lidstaten moeten hun defensieplannen beter coördineren, handiger gebruikmaken van onderzoek en innovatie en bestaande tekorten wegwerken.” 

Het kabinet stelt dat de EU schaalvoordelen, samenwerkingsverbanden, en taakspecialisatie beter moet gaan benutten. De EU moet ook beter dan vandaag in staat zijn missies te plannen en aan te sturen. Het kabinet wil hier stap voor stap aan bijdragen.

Tegelijkertijd blijft het kabinet benadrukken dat ook de NAVO verder moet worden versterkt. De AIV stelt immers terecht dat beide organisaties nodig zijn om veiligheidsuitdagingen het hoofd te bieden. De Europese bondgenoten moeten daarom een eerlijke bijdrage leveren aan de NAVO.

Minister Blok: “De NAVO blijft het fundament voor onze veiligheid, ook in de toekomst. Dat neemt niet weg dat Europa ook zelf een grotere verantwoordelijkheid moet nemen voor de eigen veiligheid. Door meer in te zetten op defensiesamenwerking binnen de EU versterken we ook de NAVO. Het is niet of-of maar én-én.”

Om het verhoogde Europese ambitieniveau waar te maken zijn grote investeringen nodig, waarschuwt het kabinet. Dat vraagt een langdurige politieke en budgettaire betrokkenheid. Het is daarom noodzakelijk dat de uitgaven van de Europese landen voor veiligheid en defensie aanzienlijk groeien.

Lees hier de Kabinetsreactie op het AIV-briefadvies Europese veiligheid - tijd voor nieuwe stappen.

Nieuwe uitzending Nederlandse militairen naar Jordanië voor de strijd tegen ISIS

Op 15 oktober sprak de Tweede Kamer brede steun uit voor een nieuwe bijdrage van Nederland aan de strijd tegen ISIS. Het kabinet gaat België helpen bij de inzet van F-16s tegen ISIS in Irak en Syrië. De Belgische straaljagers worden vanaf oktober 2020 vanuit Jordanië ingezet in Irak en Noordoost-Syrië. Ongeveer 35 Nederlandse militairen gaan de eenheid van de Belgische F-16s beveiligen op de basis in Jordanië tot en met 31 oktober 2021. Lees er meer over in deze Kamerbrief en in dit nieuwsbericht van het Ministerie van Defensie.

Defensievisie 2035

Op 15 oktober presenteerde het ministerie van Defensie de Defensievisie 2035 'Vechten voor een veilige toekomst’. In het document somt Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten de te nemen stappen op om Defensie de komende 15 jaar sneller en sterker te maken.

Lees hier de Defensievise 2035 en bekijk de samenvatting en het filmpje.

Nieuw initiatief van Nederland, Marokko en de VN

Om terrorisme te bestrijden heb je maatregelen nodig. Zo ook bij het tegengaan van de financiering van terrorisme. Deze maatregelen zijn nodig om de toegang tot financiën te beperken om terroristisch handelen en de voorbereiding daarvan te voorkomen. Het moet echter niet zo niet zo zijn dat goedbedoelende personen of maatschappelijke organisaties de dupe worden van deze maatregelen en zo hun werk niet meer kunnen doen. Non-profit organisaties zijn essentiële partners in de strijd tegen terrorisme en het voorkomen daarvan. Daarom is bewustwording van de mogelijke risico’s en verschillende manieren waarop terroristische organisaties gebruik kunnen maken van NPOs erg belangrijk. Nederland lanceerde daarom samen met Marokko en de VN op 13 oktober jl. een initiatief binnen het Global-Counter Terrorism Forum (GCTF) waarin aandacht wordt gevraagd voor contraterrorisme financieringsmaatregelen en de mogelijke effecten hiervan op het maatschappelijk middenveld (incl. humanitaire organisaties).

Door met relevante partners en experts om de tafel te zitten wil Nederland helpen om de mogelijk negatieve consequenties voor deze organisaties te mitigeren en samenwerking te bevorderen door versterking van de dialoog en coördinatie tussen landen, terrorismebestrijders, maatschappelijke organisaties en anderen betrokkenen, waaronder ook de particuliere sector. Bovendien geeft dit initiatief daarmee concrete uitvoering aan VNVR-resolutie 2462 (2019) waarin staten bij de implementatie van hun maatregelen tegen terrorismefinanciering herinnerd worden aan hun verantwoordelijkheden binnen internationaal recht en individuele vrijheden, om maatschappelijke- en humanitaire organisaties niet onnodig te belemmeren. Lees meer over het initiatief op de website van het GCTF (Engels).

Banner NAVO2030

NATO 2030 Youth Summit

Altijd al eens mee willen denken over toekomstige veiligheidsuitdagingen in NAVO-verband? Op maandag 9 november vindt virtueel de NATO 2030 Youth Summit plaats. Het evenement wordt gehost door NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg en maakt onderdeel uit van NATO 2030, het initiatief van de secretaris-generaal om na te denken over de toekomst van de NAVO en bijbehorende uitdagingen voor het bondgenootschap. De Youth Summit heeft als doel om hierin de opvattingen van jongeren over veiligheid en vrede mee te nemen. De secretaris-generaal zal tijdens het evenement een openingswoord houden, gevolgd door een gesprek met jonge leiders uit de NAVO-landen en verschillende brainstormsessies. Bovendien zullen verschillende regeringsleiders deelnemen per videoboodschap! Het evenement is live te volgen via de NAVO-website en via sociale media (@NATO). Volg voor meer updates ook het officiële account van de geïntegreerde Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de NAVO (@NLatNATO).