Tekst Evelien Waardenburg
Foto Mieke van Engelen

Dialoog over de Vogel- en Habitatrichtlijn

Samen met de provincies organiseerden de ministeries van I&M en Economische Zaken eind 2015 een dialoog over de Vogel- en de Habitatrichtlijn (VHR). Deze Richtlijnen van de Europese Unie schrijven voor welke vogelsoorten en welke typen natuur beschermd moeten worden. Iedereen kon online aan de hand van zes thema’s meedenken over hoe de uitvoering van de richtlijnen kan worden verbeterd. Ook waren er bijeenkomsten voor belanghebbenden. De dialoog leverde veel waardevolle input op. Een expertwerkgroep gaat nu aan de slag om de haalbaarheid van de voorgestelde verbeteringen te onderzoeken.

Meer informatie op natuurinuitvoering.nl

Energierapport

Het Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het kabinet heeft in het Regeerakkoord afgesproken om in internationaal verband een volledig duurzame energiehuishouding in 2050 te realiseren. Met het Energieakkoord is een onomkeerbare stap gezet in de energietransitie die nodig is om dit te bereiken. De acties uit het Energieakkoord zijn met name gericht op de periode tot en met 2023. Om de volgende stappen na het Energieakkoord richting te geven, wordt gewerkt aan het Energierapport. Het rapport verschijnt begin 2016.

Windmolens en vliegerende kinderen
Foto: Paul Tolenaar

Verf als zonnepanelen

Minister Kamp van Economische Zaken lanceerde het Chemical Building Blocks Consortium bij Shell in Amsterdam. Chemische bedrijven en universiteiten gaan onderzoek doen naar nieuwe materialen met eigenschappen die energie en grondstoffen besparen. Denk hierbij aan autobumpers en telefoonschermpjes die zichzelf herstellen als er een kras op komt. En glas dat zonlicht weert en warmte binnenhoudt. Coatings van boten en vliegtuigen bevatten in de toekomst geen milieubelastende stoffen en we gebruiken verf die energie kan opwekken zoals zonnepanelen.

De komende tien jaar komt ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar nieuwe materialen dankzij het nieuwe consortium van Akzo Nobel, Shell, BASF, de universiteiten van Utrecht, Eindhoven en Groningen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie draagt 5,5 tot 12 miljoen euro bij, afhankelijk van de private inzet.

biobasedcomposiet
Foto: Bas van Spankeren

Chemieloket

Het consortium vloeit voort uit de jaarlijkse ronde-tafelbijeenkomst van minister Kamp met de chemiesector. Daarbij is ook afgesproken om de regeldruk te verminderen. Vandaag opent het Chemieloket@minez.nl waar chemiebedrijven zich kunnen melden als ze tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanlopen. Het Chemieloket onderzoekt waar de schoen wringt in de Europese of Nederlandse regels en zoekt met bedrijven naar een oplossing.

Meer informatie bij RVO.nl

Akkoord visquota

In Brussel hebben de EU-lidstaten en de Europese Commissie op 16 december een akkoord bereikt over de visquota voor 2016. Het akkoord bevat voor de Nederlandse visserij belangrijke elementen, zoals verruiming van de vangstmogelijkheden voor tong en een onveranderd aantal dagen waarop gevist kan worden. Deze afspraken moeten leiden tot een blijvend gezonde visstand en toekomstperspectief voor de sector.

De afgelopen jaren is de hoeveelheid tong in de Noordzee sterk toegenomen. Dat biedt de mogelijkheid om het quotum voor deze voor de Nederlandse visserijsector belangrijke vissoort met 10% te verhogen.

Meer informatie in het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

Netten binnen halen aan boord van vissersboot

Aanlandplicht

Vissers moeten vanaf 1 januari 2015 alle gevangen vis aan land brengen. Zij mogen ongewenste bijvangst niet meer teruggooien in zee. De aanlandingsverplichting gaat geleidelijk in tussen 2015 en 2019. Dit is tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel op initiatief van staatssecretaris Van Dam besproken.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Versnelling Europese ontwikkeling quantumtechnologie

Europa wil haar vooraanstaande positie op het gebied van quantumtechnologie vasthouden en de opkomende concurrentie uit Azië en de VS het hoofd bieden. Om dit te bereiken werken Europees Commissaris Oettinger (Digitale Economie en Samenleving) en minister Kamp (Economische Zaken) aan een Quantum Manifesto, een gezamenlijke Europese strategie voor de ontwikkeling van quantumtechnologie.

Oettinger en Kamp nodigen alle betrokken partijen in de wetenschap en industrie uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van het Europese Quantum Manifesto. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016 bespreken de lidstaten deze strategie. De afronding van deze bespreking is voorzien tijdens een conferentie op 17 en 18 mei in Amsterdam en de daaropvolgende Raad voor Concurrentievermogen 26-27 mei.

Wereldwijd is er een technologiewedloop gaande om de eerste werkende quantumcomputer te ontwikkelen. Onderzoeksinstituut QuTech in Delft is hierin een koploper. Topwetenschappers werken hier samen met internationale high tech bedrijven.

Meer weten? Lees het eerste concept van het Manifesto

minister Kamp op bezoek bij QuTech, Delft, in oktober 2015