In 2015 is gestart met de samenwerking tussen Rijk, regio’s, vervoerders en ProRail om tot een gemeenschappelijke visie op het OV te komen. Eind 2016 heeft dat geleid tot een door alle partijen onderschreven ambitie voor het toekomstige OV (zie: Overstappen naar 2040). Daarna hebben de deelnemers, in een programma met verschillende projecten, gewerkt aan de nadere invulling van deze ambitie. Deze nadere invulling vindt u terug in voorliggende contouren.

De term contouren is bewust gekozen omdat hiermee wordt uitgedrukt dat het toekomstbeeld onzekerheden kent en er nog vervolgkeuzes en nadere concretisering nodig zijn. Er ligt geen blauwdruk, er worden geen kant en klare oplossingen voor alle dilemma’s geboden en er wordt geen eenduidig kostenplaatje gepresenteerd. Wel geven de contouren richting naar de toekomst, bijvoorbeeld rond een aantal grote dilemma’s, en zijn doelen en gezamenlijke vervolgstappen opgenomen.

De gekozen aanpak is een adaptieve aanpak. Het gaat daarmee nadrukkelijk om een stapsgewijze aanpak, steeds inspelend op nieuwe ontwikkelingen terwijl het gewenste eindbeeld voor ogen wordt gehouden. De uitvoering van de contouren wordt actief gemonitord en periodiek (bijv. eens in de 5 jaar) geactualiseerd. Nog in 2019 zal met de nieuwe decentrale bestuurders nadere invulling worden gegeven aan de geformuleerde actielijnen.

'Contouren geven richting naar de toekomst'

Bij de analyses voor deze contouren is over de grenzen van het mobiliteitssysteem gekeken. Keuzes en ontwikkelingen die elders plaatsvinden, hebben hun weerslag op het gebied van mobiliteit. Andersom kan ook gesteld worden dat de mogelijkheden van het mobiliteitssysteem van invloed (moeten) zijn op keuzes rond bijvoorbeeld verstedelijking. De wisselwerking tussen deze keuzes en ontwikkelingen is evident. Toch is bij het opstellen van deze contouren gekozen voor een begrenzing. De focus is gelegd op keuzes die binnen het bereik van de OV-sector liggen, omdat de sector daar direct invloed op heeft.

In dit document wordt eerst ingegaan op de opgave, de ambitie en de doelen. Daarna wordt in drie pijlers ingegaan op de principes en acties. Het document sluit af met de bekostiging van deze contouren en wat het vervolgproces is om te komen tot concretere besluitvorming. Bij dit document is een overzicht gegeven van alle acties die gezamenlijk in de komende periode worden opgepakt.