Foto Kick Smeets

Een heldere blik van buiten op de IND: dat is wat de in 2019 geïnstalleerde Maatschappelijke Adviesraad (MAR) de IND biedt. In 2021 bracht de MAR drie adviezen aan de IND uit. De adviezen hadden betrekking op handhavingssignalen, diversiteit en inclusie en het inrichten van de feedbackloop binnen de asielprocedure. 

Inzicht op (on)rechtmatig verblijf en sneller acteren op handhavingssignalen

De MAR ziet dat de IND al veel doet op het gebied van handhaving, maar adviseert om nog een aantal stappen te zetten. De MAR adviseert onder andere om meer inzicht te creëren in de huidige situatie van toezicht en handhaving. Ook adviseert de MAR om aandacht te (blijven) geven aan doelgerichte opleidingen en trainingen. De IND ziet in dit advies steun voor stappen die op dit punt al zijn gezet, zoals het bouwen aan een dashboard dat inzicht geeft in de cijfers. Ook wordt er volop gewerkt aan het ontwikkelen van een opleidingscurriculum Toezicht en handhaving. Een aantal adviezen zoals toedeling van taken en voldoende capaciteit, vragen om een meerjarige aanpak. Deze worden opgepakt in het kader van het Meerjarenplan Handhaving dat eind 2021 is vastgesteld.

Diversiteit en Inclusie

In het advies over Diversiteit en Inclusie (D&I) adviseert de MAR dit thema op te nemen als jaardoel en om D&I als twee afzonderlijke thema’s te definiëren. Daarnaast adviseert de MAR om onderzoek te doen naar de bedrijfscultuur van de IND en de mate van representatie van D&I in hogere schalen.

De IND wil een goede werkgever zijn, waar iedereen zich thuis voelt. D&I is inmiddels onderdeel van één van de bestaande jaardoelen. Het kernteam D&I heeft een aantal onderdelen uit het jaarplan geïmplementeerd, waaronder het aantrekken van een adviseur D&I die zich volledig kan richten op het programma. Binnen de IND vindt een cultuurscan plaats. Op basis van deze cultuurscan wordt gekeken naar inclusie en diversiteit De bevindingen van het onderzoek zijn gepresenteerd en nodigen uit tot zelfreflectie. Deze bevindingen worden door alle lagen van de organisatie tijdens rondetafelgesprekken besproken. Ook naar de mate van diversiteit in de hogere schalen wordt gekeken.

Feedbackloop binnen de asielprocedure

Het laatste advies van 2021 gaat over het juist inrichten van de feedbackloop binnen de asielprocedure. De feedbackloop houdt in dat de aanvrager, in dit geval de asielzoeker, wordt bevraagd hoe de dienstverlening van de IND wordt ervaren. De MAR adviseert onder andere om asielzoekers niet te vragen om feedback, gelet op hun afhankelijkheidsrelatie met de IND. In het advies doet de MAR suggesties om op andere manieren feedback te verkrijgen. Een onderdeel van het advies is ook om een klankbordgroep in te stellen bestaande uit toegelaten asielzoekers. De IND heeft dit MAR-advies omarmd en een belangrijk onderdeel gemaakt van het jaarplan 2022. Doel voor 2022 is om met aanvragers, ketenpartijen en medewerkers een gedeeld beeld te vormen over goede dienstverlening.

Samenwerking wordt voortgezet

Naar aanleiding van de in 2021 uitgevoerde evaluatie, waarbij is gekeken naar de relevantie en effectiviteit van de MAR en de bruikbaarheid van de adviezen, is besloten om de samenwerking te continueren.