Foto Gerhard van Roon luchtfotografie

Toezicht en handhaving met oog voor de menselijke maat. Hoe geven we daar efficiënt en effectief vorm aan? Die vraag vormt de basis voor onze kerntaak, elke dag opnieuw.

Het draagvlak voor het vreemdelingenbeleid staat bij adequaat toezicht en handhaving van wet- en regelgeving. Een belangrijk onderdeel dus. De inzet op toezicht en handhaving is echter niet onbeperkt. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt om professioneel en adequaat te handelen. Dit doen we op basis van risicoanalyses en informatiegestuurde keuzes. In 2021 zijn verdere stappen gezet om dit op een verantwoorde wijze binnen de IND te ontwikkelen.

Hier vind je het totaaloverzicht van onze jaarcijfers 2021.

Verder professionaliseren

De IND heeft in 2021 volop ingezet op verdere professionalisering van toezicht en handhaving. Edwin Koop, MT-lid en portefeuillehouder Handhaving binnen de IND: “2021 hebben we niet alleen gebruikt om onze toezicht- en handhavingsactiviteiten verder te professionaliseren, maar we hebben ook gewerkt aan een meerjarenplan op toezicht en handhaving. Hierdoor gaan we de komende jaren efficiënter en effectiever werken.”

Corona

De gevolgen van de coronapandemie hebben ook in 2021 een substantieel effect gehad op de controles en bedrijfsbezoeken die door of samen met ketenpartners werden uitgevoerd. Deze vonden hierdoor voornamelijk schriftelijk of telefonisch plaats.

Opvolging fraudesignalen

In 2021 kwamen er circa 12.400 meldingen binnen van mogelijke fraude of misbruik. Deze meldingen zijn zorgvuldig bekeken en waar nodig verder onderzocht. De signalen die de nationale veiligheid raakten en waarin openbare orde een rol speelden, zijn direct opgepakt. Maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor preventie. Edwin Koop: “Wij willen de klant goed informeren en waarschuwen als dat nodig is. Pas daarna kan een intrekkingsprocedure worden gestart of een boete worden opgelegd. Voorkomen is beter dan genezen.”