Tekst Martin Lamboo
Foto Ministerie van Justitie en Veiligheid

Jongeren die vanwege een delict in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) zijn beland, lopen minder risico om terug te vallen in crimineel gedrag, als er sprake is van goede, gerichte nazorg. Aandacht voor nazorg is dan ook een belangrijke maatregel in de Aanpak Jeugdcriminaliteit, waarvan de voortgangsrapportage deze zomer naar de Tweede Kamer is gezonden.

Gemeenten en justitiële organisaties in de verschillende jeugdhulpregio’s hebben de afgelopen jaren goede werkafspraken gemaakt om te komen tot een sluitende aanpak van nazorg en het zorgvuldig delen van informatie over de jongere. Daarbij kregen ze hulp van het landelijke ondersteuningsteam, dat is ingesteld door de afdeling Jeugd van de directie Sanctietoepassing en Jeugd.  Het gaat hier om verplichte nazorg, waarbij er nog sprake is van een strafrechtelijke titel. Deze verplichte nazorg kan worden vervolgd met vrijwillige nazorg door de gemeente.

Nazorgtafel

Tijdens een eind oktober gehouden landelijk online webinar, georganiseerd door afdeling Jeugd , de VNG en enkele justitiële ketenpartners, spraken bijna driehonderd deelnemers over de werkafspraken, zoals die in de verschillende regio’s zijn gemaakt. Ook kwamen recente ontwikkelingen en knelpunten aan de orde en werden best practices uitgewisseld. Een mooi voorbeeld daarvan is de nazorgtafel jeugd in Lelystad. Alle relevante ketenpartners – DJI, gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, (jeugd)reclassering, etc. – gaan met elkaar om de tafel zitten, om samen met de JJI-jongere zelf een plan op maat op te stellen. “Als we hebben vastgesteld wat het nazorgplan is, gaan we kijken hoe we in de JJI die jongere dan het beste kunnen voorbereiden op een succesvolle resocialisatie in de maatschappij”, vertelt Berit Zuure, voorzitter van de nazorgtafel jeugd in Lelystad, in onderstaande video.