Samenwerking in de keten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Lees hoe BZ samenwerkt met andere organisaties uit de migratieketen:

Terug naar boven

Koninklijke Marechaussee

Lees hoe de KMar samenwerkt met andere organisaties uit de migratieketen:

Terug naar boven

Politie

Lees hoe de politie samenwerkt met andere organisaties uit de migratieketen:

Terug naar boven

Dienst Justitiële Inrichtingen

Lees hoe de DJI samenwerkt met andere organisaties uit de migratieketen:

Terug naar boven

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Lees hoe de IND samenwerkt met andere organisaties uit de migratieketen:

Terug naar boven

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Lees hoe het COA samenwerkt met andere organisaties uit de migratieketen:

Terug naar boven
Terug naar boven

Migratieagenda

Migratie heeft een grote invloed op de Nederlandse maatschappij, nu en in de toekomst. Het kabinet kiest voor een brede, integrale aanpak van het migratievraagstuk. Deze aanpak is op basis van 6 pijlers.

Terug naar boven

Topberaad

Het Topberaad is het hoogste afstemming -en besluitvormingsorgaan in de migratieketen. Doel van het Topberaad is coördinatie en samenwerking tussen de ketenpartners te bevorderen. Het ketenbelang staat voor het Topberaad voorop omdat alleen door samenwerking de ketendoelen gerealiseerd kunnen worden.

Het Topberaad nodigt regelmatig de voorzitters van deelberaden en bestuurders van andere samenwerkingspartners uit voor overleg over gezamenlijke thema’s.

Recent heeft het Topberaad het Ketenplan, waar dit e-zine op is gebaseerd, vastgesteld. Dit ketenplan beschrijft onze gemeenschappelijke uitdagingen, onze ambities en onze gezamenlijke waarden. Aan de basis van het ketenplan liggen het regeerakkoord, de integrale migratieagenda en de strategische agenda van het Topberaad.

Deze foto is genomen na afloop van de topberaadvergadering van mei 2018. Achteraan vlnr Gerard Bakker (COA) Annelore Roelofs (DJI) Harry Medema (Raad van State), Kees Riezebos (DGM/DMB), Paul van Musscher (Politie) Marti Messerschmidt (KMar). Joeri Kapteijns (DGM/DRM), Jacqueline Kraakman (secretaris),

Voorste rij: JW Beaujean (Buza), Jannita Robberse (DT&V) Jan Kees Goet (DGM, voorzitter) en Aly van Berckel (IND). Op de foto ontbreekt Peter Arnoldus (Raad voor de rechtspraak) die verhinderd was.

Terug naar boven

Directoraat-Generaal Migratie

Terug naar boven

Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) is de hoogte nationale algemene bestuursrechter in het vreemdelingenrecht. Deelname is vooral gericht op de procesmatige en logistieke afstemming in de keten op de zogenoemde koppelvlakken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS is, binnen het Topberaad, een partner van de migratieketen.

Terug naar boven

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak vormt de schakel tussen de minister van Justitie en Veiligheid en de gerechten. De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten (de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven) hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. Deelname van de Raad aan de migratieketen is vooral gericht op de procesmatgige en logistieke afstemming in de keten op de zogenoemde koppelvlakken.

Terug naar boven