Tekst Ans Merens en Freek Bucx, m.m.v. Christoph Meng
Foto Michiel Wijnbergh/collectie Hollandse Hoogte

Hoe gaat het met jongeren in Europa? Het aandeel jonge vrouwen dat betaald werk heeft, ligt in vrijwel alle Europese landen lager dan het aandeel jonge mannen met betaald werk (figuur 4.1; zie ook Bijlage B4, tabel B4.1).

Gemiddeld heeft bijna 69% van alle jonge vrouwen in Europa een betaalde baan, tegenover bijna 80% van alle jonge mannen. De verschillen tussen jonge vrouwen en mannen zijn het kleinst in Cyprus, Portugal, België en Zweden, en het grootst in Kroatië, Slowakije en Hongarije. Nederland bevindt zich in de ‘middengroep’. Als we per regio kijken, zien we dat de verschillen in Noord- en Zuid-Europa kleiner zijn dan in West-Europa. De verschillen tussen jonge vrouwen en mannen zijn het grootst in Oost-Europa. (Meer informatie over deze uitkomsten is te vinden in Bijlage B4, tabel B4.2.)

In aanvullende analyses is gekeken naar verschillende leeftijdsgroepen. In ongeveer de helft van alle landen is het aandeel vrouwen met betaald werk ook in de jongste leeftijdsgroep (20-25 jaar) al lager dan het aandeel mannen. In ongeveer twee derde van de landen wordt dit verschil groter in de oudere leeftijdsgroepen (26-35 jaar). (Meer informatie over deze uitkomsten is te vinden in Bijlage B4, tabel B4.3.)

De verschillen in betaald werk tussen jonge vrouwen en mannen in Europa, maar ook de grote variatie hierin, zijn eveneens in eerder onderzoek naar voren gekomen (Plantenga et al. 2013). Jonge vrouwen zijn vaker dan mannen niet actief op de arbeidsmarkt, ook direct na het verlaten van de school.

Figuur 4.1
Aandeel werkenden (20-35 jaar)a, naar geslacht en (EU-)land, 2014 (in procenten)b

Bron: Eurostat’14 (EU LFS), SCP-bewerking, gewogen gegevens

a   Betaald werk = ten minste 1 uur per week. Aandeel is berekend op de populatie jonge vrouwen en mannen met en zonder werk: inclusief inactieven en werklozen, maar exclusief degenen die onderwijs volgen.
b   Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn voor alle landen significant (p < 0,05) behalve voor Cyprus. De rode lijn geeft de situatie weer wanneer vrouwen en mannen even vaak betaald werk zouden hebben. Zie voor percentages per land: Bijlage 4, tabel B4.1.
 

In vrijwel alle Europese landen werken jonge vrouwen per week minder uren dan jonge mannen (figuur 4.2; zie ook Bijlage B4, tabel B4.4). Gemiddeld werken jonge vrouwen in Europa ruim 35 uur per week, tegenover de 39 uren die mannen werken. De verschillen tussen jonge vrouwen en mannen zijn het grootst in Nederland, gevolgd door Zwitserland en Groot-Brittannië. De verschillen zijn het kleinst in Bulgarije, Litouwen en Roemenië.

Als we per regio kijken, zien we dat de verschillen het grootst zijn in West-Europa, gevolgd door Zuid-Europa respectievelijk Noord-Europa. De verschillen tussen jonge vrouwen en mannen zijn het kleinst in Oost-Europa. (Meer informatie over deze uitkomsten is te vinden in Bijlage B4, tabel B4.5.)

Foto Marcel Vogel

In aanvullende analyses is gekeken naar verschillende leeftijdsgroepen. Voor verreweg de meeste landen (namelijk ongeveer acht op de tien landen) geldt dat vrouwen ook in de jongste leeftijdsgroep (20-25 jaar) minder uren werken dan mannen. In ongeveer de helft van alle landen loopt dit verschil op in de oudere leeftijdsgroepen (26-35 jaar). (Meer informatie over deze uitkomsten is te vinden in Bijlage B4, tabel B4.6.)

Eerder Europees onderzoek liet zien dat vrouwen niet alleen op jonge leeftijd, maar ook in hun eerste baan na het onderwijs vaker in deeltijd werken dan jonge mannen (Plantenga et al. 2013). Net als in Nederland hangt het werken in deeltijd sterk samen met het moederschap en een laag opleidingsniveau.

Figuur 4.2
Arbeidsduur per week van werkenden (20-35 jaar), naar geslacht en (EU-)land, 2014a, (in uren)b

Bron: Eurostat’14 (EU LFS), SCP-bewerking, gewogen gegevens

a   Gemiddelden zijn berekend voor jonge vrouwen en mannen met betaald werk (ten minste 1 uur per week).
b   Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn voor alle landen significant (p < 0,05) behalve voor Bulgarije. De rode lijn geeft weer de situatie wanneer vrouwen en mannen evenveel uren zouden werken. Zie voor gemiddeld aantal uren per land: Bijlage 4, tabel B4.4.

Dit artikel citeren als:
Merens, Ans en Freek Bucx, m.m.v. Christoph Meng (2017). Jonge vrouwen en mannen in Europa. In: Eerste treden op de arbeidsmarkt. Geraadpleegd via https://magazines.rijksoverheid.nl/scp/werken.