Kabinet-Rutte IV slaat – als het gaat om toeslagen - een nieuwe richting in. Directeur-generaal Ditte Hak noemt het coalitieakkoord een sociaal akkoord, dat op onderdelen goed aansluit op de organisatie. “De aandacht die het nieuwe Kabinet heeft voor het doenvermogen van burgers, het belang van een menselijke dienstverlening en het versterken van de uitvoering sluiten naadloos aan op de missie van Toeslagen. Wij geven burgers toegang tot vitale voorzieningen.”

Ditte onderschrijft de nieuwe richting van het kabinet: “De afgelopen jaren is al veel en vaak nagedacht over het verbeteren en hervormen van het toeslagenstelsel. Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord een richting bepaald door de kinderopvang gratis te maken en de huurtoeslag te vereenvoudigen. Dit zijn voor DG Toeslagen zeer belangrijke stappen, die ons gaan helpen om met problemen in het huidige stelsel aan de slag te gaan en de dienstverlening rond toeslagen beter te maken voor de burger. Tegelijk realiseer ik mij dat de voorgestelde veranderingen veel van onze organisatie en van medewerkers zullen vragen. Ik vind het belangrijk om iedereen bij elke stap te betrekken en samen in gesprek te gaan over wat deze veranderingen voor onze organisatie en het werk betekenen.”

Hoe verloopt het proces nu verder?

In het coalitieakkoord staat in grote lijnen wat er op het gebied van toeslagen gaat gebeuren, maar nog niet precies hoe. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. De nieuwe bewindspersonen gaan de komende weken het coalitieakkoord verder uitwerken en vertalen naar een regeringsprogramma. Staatssecretaris van Toeslagen en Douane, Aukje de Vries, heeft een belangrijke rol daarin. Vanuit het DG Toeslagen leveren we, samen met de beleidsministeries, een belangrijke bijdrage aan deze uitwerking. Medewerkers en medezeggenschap worden hierbij actief betrokken.

Ditte Hak geeft aan dat de komende weken in het teken staan van het goed bestuderen wat de voorgestelde maatregelen precies inhouden en deze samen met de beleidsdepartementen, stakeholders en politiek verder uit te werken. “Een sterke positie van de uitvoering is daarin belangrijk. Ik ben blij dat de nieuwe coalitie en onze nieuwe staatssecretaris dit belang zo nadrukkelijk onderschrijft. Dat geeft mij het vertrouwen dat we dit echt samen gaan doen.”

Coert Kleijwegt, directeur directie Toeslagen, over het regeerakkoord:

“De ambitie van de coalitiepartijen om toeslagen in de toekomst af te schaffen vraagt nog om veel uitwerking. Dat gaat veel vragen van ons als organisatie. We zullen de komende tijd het gesprek aangaan om duidelijk te maken wat mogelijke veranderingen voor de burger betekenen, maar ook voor onze organisatie en ons werk. Als er meer duidelijkheid is, zullen we met elkaar het gesprek aangaan over wat ons te doen staat.

Ik begrijp dat dit kan leiden tot een gevoel van onzekerheid, tegelijkertijd mag er ook vertrouwen zijn. Wij weten als geen ander hoe we het toeslagenstelsel kunnen verbeteren en dat gaan we samen doen! Nu met elkaar hard werken om het goed te doen voor de burger. Dat biedt het meeste perspectief voor de toekomst. Ik heb daar vertrouwen in!” 

Anne Coenen, directeur Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, over hoe UHT het regeerakkoord heeft ontvangen:

“Het is fijn dat er gezien wordt dat er al heel hard gewerkt is om het herstelproces te verbeteren. Het regeerakkoord is een bevestiging dat we met de herijking op de goede weg zijn. We gaan de komende tijd hard aan de slag met alle plannen die in de herijking opgenomen zijn, door deze uit te werken en er uitvoeringstoetsen op te doen.”

Ditte Hak: “De ambitie van de partijen om toeslagen in de toekomst af te schaffen, vraagt nog veel uitwerking. Naast de stelherziening bij de kinderopvangtoeslag is in de voorbereidingen duidelijk geworden dat er geen eenvoudige alternatieven voorhanden zijn. Deze ambitie is daarom niet volledig in de komende kabinetsperiode te realiseren. Onze organisatie zal de komende jaren een essentiële rol blijven vervullen in het verbeteren van toeslagen in de huidige vorm en hervormingen naar de toekomst toe.”

Voor meer informatie lees het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'.

Het intranetdossier het coalitieakkoord 2021.

Lees het interview met staatssecretaris Aukje de Vries op het intranet van DG Toeslagen.