Onze organisatie

De Auditdienst Rijk is een onderdeel van het ministerie van Financiën en vervult vanuit een onafhankelijke positie de interne auditfunctie van de Rijksdienst.

Onze organisatie ziet er als volgt uit:

Het directieteam (DT).

  • de algemeen directeur
  • directeur Onderzoek
  • directeur Kennis en Ontwikkeling
  • zes accountdirecteuren: OCW, SZW en VWS; BZK en JenV; BuZa en I&W; Fin: EZK en LNV; AZ en DEF
  • vier sectormanagers: financial audit (FA), operational audit (OA), IT-audit (IT) en EU (EU)
  • manager Bestuursondersteuning en Vaktechniek

De accountdirecteuren vallen onder de directeur Onderzoek en de sectormanagers onder de directeur Kennis en Ontwikkeling.  Bestuursondersteuning en Vaktechniek valt direct onder de algemeen directeur. In totaal werken er ongeveer 650 medewerkers bij de Auditdienst Rijk.

Onze werkwijze

De accountdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de klantvragen binnen de verschillende departementen binnen hun account en het zorgdragen voor een professionele uitvoering hiervan binnen vastgestelde afspraken.

De sectormanagers leveren capaciteit aan de accounts voor de uitvoering van opdrachten. Zij dragen zorg voor het aanbieden van medewerkers voor het uitvoeren van opdrachten.

De inhoudelijke sturing op opdrachten en de afspraken hierover met de opdrachtgevers lopen via de lijn van de accountdirecteuren. Dit geldt ook voor accountoverstijgende opdrachten en horizontaal uitgevoerde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de rijksbrede IB-onderzoeken en de P-controle. Het sturen op aannamebeleid, kennisdelen en vakontwikkeling loopt via de sectoren.

Wat u van ons mag verwachten

Efficiënt en effectief. We organiseren al onze onderzoeken (van zowel de wettelijke taak, vraaggestuurd en EU) zo, dat we onze medewerkers flexibel kunnen inzetten op vraagstukken waar dat nodig is. En we maken een rijksbrede afweging over welke opdrachten we doen en wie we op welke opdracht inzetten. We sturen op tijd, geld en kwaliteit. Een euro kun je immers maar één keer uitgeven. Bewuste keuzes maken over de onderzoeksaanpak, de inzet van medewerkers en de toegevoegde waarde van onze werkzaamheden passen daarbij.

Bieden van handelingsperspectief. In onze rapporten bieden we handelingsperspectief om de Rijksdienst te verbeteren. We doen kwalitatief goed onderzoek dat leidt tot een boodschap die aansluit op de vraag en past binnen de context waarin de opdrachtgever opereert.

Delen van kennis. Wij delen goede voorbeelden om het lerend vermogen van het Rijk te ondersteunen.

Onze medewerkers over...

Ons motto: ‘Horen, zien en zeggen’