“Bijdragen aan een slagvaardige, dienstverlenende en kostenbewuste Rijksoverheid”

Adrie Kerkvliet

Algemeen directeur Auditdienst Rijk (ADR)

Met deze uitgave ‘Over de Auditdienst Rijk’ laten we zien wie we zijn, wat onze missie is en hoe wij de  departementen en de Rijksoverheid als geheel van dienst kunnen zijn. Belangrijke stakeholders (eigenaar, opdrachtgevers en medewerkers) geven hier via interviews ook invulling aan.

Onze missie

De Auditdienst Rijk (ADR) is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid en de Audit Autoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. Onze professionals leveren een proactieve bijdrage aan de kwaliteit van de Rijksoverheid met onderzoek naar sturing, beheersing en verantwoording. We werken verspreid over alle ministeries om dichtbij onze opdrachtgever te zijn. Onze medewerkers zijn daardoor dagelijks te vinden bij alle verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties in Nederland. Beheersmatig vallen we onder het Ministerie van Financiën. De ADR is in zijn oordeelsvorming onafhankelijk ten opzichte van alle ministeries.

Onze visie

De Auditdienst Rijk is een professionele organisatie die rijksbreed werkt. Door de ambtelijke en politieke leiding pro-actief, snel, themagericht en actueel te informeren over de uitkomsten van onze onderzoeken, ondersteunen wij de Rijksoverheid in haar ambities. Wij zijn gesprekspartner op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken, verandertrajecten en het beheer van Europese geldstromen. De onderzoeksuitkomsten bieden handelingsperspectief voor onze opdrachtgevers en inspireren hen van elkaar te leren.

Onze ambitie

De wereld om ons heen verandert. De Rijksoverheid verandert mee. Om onze rol als onafhankelijke, deskundige en betrokken auditdienst waar te kunnen maken, moeten wij ons als Auditdienst Rijk blijven ontwikkelen om de kwaliteit van ons werk te garanderen. We willen toegevoegde waarde leveren binnen de Rijksoverheid met de kennis die we hebben van alle departementen. Wij kunnen daarmee individuele departementen helpen. Niet alleen door het uitvoeren van onderzoeken en het geven van een onafhankelijk oordeel of van bevindingen. Dit doen wij ook door het delen van best practices en departementen met elkaar in verbinding te brengen. Daarmee willen wij beheersproblemen en rechtmatigheidsfouten aan de voorkant voorkomen. Hierdoor, en door een beter gebruik van de mogelijkheden van  IT, wordt de controle achteraf minder complex en tijdrovend.