Jaarbericht 2018

Dit artikel hoort bij: Bedrijfsvoering IenW 01

Privacy, synergie en leiderschap

Het jaar van de AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing sinds 25 mei 2018. In 2018 verzette IenW veel werk om deze omvangrijke verordening te implementeren. We hebben de implementatie projectmatig en IenW-breed aangepakt, geldend voor zowel de agentschappen als de Bestuurskern, waaronder IBI.

Zes onderwerpen werden geprioriteerd: een actueel en volledig register van verwerkingen van persoonsgegevens, borgen van privacy by design, verwerkersovereenkomsten op orde krijgen, inzagerecht van betrokkenen (burgers en medewerkers IenW) en vormgeven en verwerken buiten de EER.

Daarnaast moesten natuurlijk de medewerkers worden meegenomen in de AVG. FMC ontwikkelde twee e-learningmodules, die medewerkers voorzien van bewustzijn en kennis rondom privacy. Aan de hand hiervan kunnen ze zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van anderen. Ze zijn te vinden in het Leerportaal IenW, en iedere medewerker wordt aanbevolen deze te volgen.

In de basismodule leer je onder andere wanneer de AVG van toepassing is, welke privacy-rollen er bij het ministerie zijn, welke privacy-rechten burgers of medewerkers hebben en wanneer sprake is van een data-lek.

De verdiepingsmodule gaat verder in op de betekenis voor medewerkers van het AVG-beginsel ‘privacy by design’. Ook komen praktische vereisten aan bod, zoals de privacyverklaring, de Privacy Impact Assessment (PIA), het verwerkingsregister en de verwerkersovereenkomst.

De modules hebben interactieve elementen en bieden voorbeelden uit de IenW-praktijk. Beide modules kun je in 60 minuten doen. Je vindt ze in het leerportaal IenW:

AVG: de Basis

AVG: de Verdieping

Lees ook het verhaal van Sanjay Misri, adviseur Informatiebeveiliging, over het implementeren van de AVG. 

Lees hieronder het volgende artikel.

Synergie met het zbo

Hoe zorg je dat de zbo’s (zelfstandige bestuursorganen), die aan jouw ministerie zijn verbonden, optimaal werken? In 2018 herijkte IenW zijn relaties met zijn zbo’s – denk aan o.a. CBR, RDW en LVNL – en formuleerde de Eigenaarsvisie zbo’s IenW 2019-2023. Daarin lees je hoe IenW het eigenaarschap van zbo’s en de driehoek eigenaar-opdrachtgever-zbo wil vormgeven.

Enkele passages:

Het is belangrijk dat zbo’s in de gelegenheid worden gesteld om de beste prestaties te leveren voor burgers, bedrijven en medeoverheden. Dit doen we onder andere door een verbeterd samenspel binnen de driehoek eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer, en door beter in te spelen op specifieke uitdagingen.

IenW en de zbo’s, maar ook zbo’s onderling, zijn geen concurrenten maar partners van elkaar. We weten elkaar gemakkelijk te vinden, weten wat we aan elkaar hebben en verrassen elkaar niet. Ondanks dat de wereld voortdurend verandert, laten we ons niet gijzelen door de waan van de dag. We maken strategische belangenafwegingen (zowel op korte als lange termijn) door gebruik te maken van elkaars competenties en verschillende perspectieven.

De eigenaar geeft invulling aan de bevoegdheden van de minister en waakt over de continuïteit en kwaliteit van het zbo. De eigenaar voelt zich net als de andere partijen verantwoordelijk om de driehoek goed te laten functioneren. De eigenaar is trots op zijn zbo’s en straalt dat ook uit. Tegelijkertijd is de eigenaar een ’kritische vriend’ die samen met de opdrachtgever scherp blijft op het functioneren van het zbo. [..] Het zbo kan er ook op vertrouwen dat het een luisterend oor krijgt bij eigenaar en opdrachtgever.

ZBO film

Bekijk hier de video over Zelfstandige Bestuursorganen.

Meer lezen?

Synergie in de driehoek - Versterken en verstevigen  - De Eigenaarsvisie zbo’s IenW 2019-2023

Lees hieronder het volgende artikel.

Leiderschap is van én voor iedereen

In 2019 gaat het roer om. Waar voorheen de focus lag op leiderschapprogramma’s voor (aankomende) leidinggeven en en talenten, gaan we in 2019 een stap verder. Leiderschap is van én voor iedereen.

In 2018 werd gekozen voor een nieuwe opzet die nu zichtbaar wordt. Naast het bekende aanbod is er een uitbreiding naar leiderschapprogramma’s voor niet-leidinggevenden. De tweede aanscherping is dat in alle programma’s de deelnemers zelf de regie en verantwoordelijkheid nemen voor wat ze leren. De programma’s zijn meer op de praktijk gericht dan voorheen. En, er is meer ruimte voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap (sturen zonder mandaat).

Waarom deze stap? We willen als IenW mee kunnen bewegen met onze veranderende omgeving. Als IenW zijn we een belangrijke partner in grote maatschappelijke transities. De overgang naar duurzame en groene mobiliteit en energie, een circulaire economie en klimaatadaptatie, stellen ons voor nieuwe en uitdagende opgaven.

De context waarin IenW opereert, is veranderd en vraagt andere rollen, vaardigheden en gedrag. Door de aanpassingen in de programma’s helpen we onszelf om beter en succesvoller samen te werken in een complex, adaptief, dynamisch en gelaagd veld, met veel spelers in wisselende situaties.

Esmeralda Madeira en Martin Walraven, beiden van Leren & Ontwikkelen IenW: ‘We zoeken naar nieuwe vormen van leiderschap als aanvulling op het top-down lijnmanagement. Vormen die helpen onze opgaven naar een hoger plan te tillen vanuit onze rol als betrouwbare overheid. Zo oefenen we steeds vaker met nieuwe organisatievormen die teams ondersteunen in het samenwerken met onze partners in de netwerken waarin we als IenW actief zijn. Deze nieuwe vormen vragen om een andere manier van sturing, een vernieuwde vorm van samenwerking tussen medewerker en leidinggevende, en bijpassend gedrag. Zo zetten we stappen naar een wendbaarder IenW.’

‘Er bestaat niet zoiets als één goede oplossing’, zeggen ze. ‘Dit speelveld vraagt om een nieuwe invulling van leiderschap, en dus van onze leiderschapsprogramma’s. Zo zijn alle onderdelen van IenW – dus ook bijvoorbeeld RWS, KMNI en ILT, betrokken bij de totstandkoming van deze programma’s.’  

‘In de nieuwe leiderschapsprogramma’s bieden we wel een kader als het gaat om de organisatie die we als IenW zijn, en de transitieopgaven waar we voor staan. Binnen dit kader voer je als deelnemer zélf de regie en verantwoordelijkheid over wat je leert en hoe je dat kunt toepassen in de praktijk. Dus je leert niet alleen over – bijvoorbeeld – ‘adaptief leiderschap’ en ‘opgavegericht werken’. Je hebt ook de ruimte om er mee te experimenteren. Je moet het aan den lijve kunnen ervaren, doorleven.’

‘Een ander nieuw aspect, is dat er meer ruimte is voor persoonlijk leiderschapsontwikkeling. In het verleden waren dit soort programma’s vooral voor reeds leidinggevenden en medewerkers die daarnaar toe groeiden. Nu trekken we leiderschap breder. Het is voor iedereen. Daarom kun je vanaf 2019 ook een leiderschapsprogramma doen in het kader van je persoonlijke ontwikkeling. En daar hoef je dus geen leidinggevende functie voor te hebben.’         

In de lente van 2019 starten de eerste programma’s. Esmeralda: ‘Volgens mij wordt het ontzettend leuk. Het wordt vernieuwend en uitdagend!’