Jaarbericht 2018

Dit artikel hoort bij: Bedrijfsvoering IenW 01

Verhuizers, doorzetters en beheer de toekomst

ILT verhuist binnen regio’s

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werkt in heel Nederland toe naar Rijkskantoren. Kleine en gehuurde kantoren worden afgestoten en rijksambtenaren zoveel mogelijk gezamenlijk gehuisvest. Dat heeft ook consequenties voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aan de hand van een zogeheten Masterplan per regio inventariseert het RVB de wensen en zoekt het naar gezamenlijke huisvestingsoplossingen.

Actueel in 2018 was de realisatie van Masterplan Noord-Holland. Dat betekende dat de ILT-locatie Hoofddorp werd opgeheven en de ILT-medewerkers per begin 2019 gebruik maken van Rijkskantoor Amsterdam-Sloterdijk. In het projectoverleg met de Belastingdienst behartigde IBI de belangen van de ILT op het gebied van huisvesting en ICT. Daarnaast informeerde IBI de ILT-medewerkers en leidinggevenden over de veranderingen die op hen afkwamen/-komen.

Voor elke locatie heeft BZK vaste concerndienstverleners aangewezen. Daardoor is voor Sloterdijk met de Belastingdienst samengewerkt voor ICT, huisvesting en facilitair gebied. In 2019 werkt IBI voor de ILT aan de realisatie van Masterplan Noord-Brabant (samen met CDV RWS en DICTU) - de ILT verhuist binnen Eindhoven. En aan Masterplan Utrecht (samen met Belastingdienst en DICTU), waarbij de ILT-IOD verhuist binnen Utrecht.

Lees hieronder het volgende artikel.

Kantoor Rijnstraat

Jacques Dubbeldam Duurzame Doorzetter van 2018

Hij is al sinds begin 2014 programmamanager Duurzame Bedrijfsvoering bij IBI. Hij kreeg pilots voor elkaar met onder andere Fair Phone, E-Bike2Work, het hergebruik van iPhones en de Plastic Whale-tafel. Hij zet zich in voor rijksbrede samenwerking om versneld te verduurzamen. Hij zorgde bijvoorbeeld dat rijksbreed een KPI is geaccordeerd voor het terugdringen van restafval op kantoren (35% restafval eind 2020). Hij zet zich ook al drie jaar in voor Ecofont – software waarmee potentieel voor 30.000 werkplekken de helft aan inkt wordt bespaard. Dit lijkt binnenkort te lukken.

Kortom, als iemand de prijs voor Duurzame Doorzetter moest krijgen, was het wel Jacques Dubbeldam van IBI. Overigens mocht Jos Voeten van RWS de prijs ook ontvangen. Het gebeurde allemaal tijdens de IenW-netwerkdag Klimaat en Energie op 8 november 2018.

Met 180 collega’s bij elkaar werd verkend hoe we meer CO2-reductie kunnen realiseren in het IenW-domein. Doel van de bijeenkomst was de verschillende netwerken op dit vlak versterken en verbinden. En zo de klimaatacties van IenW versnellen.

In totaal waren 11 collega’s voorgedragen voor de Duurzame Doorzetterprijs. De criteria waren: 

  • duurzaamheid mogelijk maken vanachter de schermen; 
  • tegenslagen tegenkomen maar toch doorzetten; 
  • anderen inspireren en activeren.

Jacques Dubbeldam ten voeten uit.

Benieuwd naar wat we nog meer doen op het gebied van duurzaamheid? Lees dan hier het  Duurzaamheidsverslag 2017.

Lees hieronder het volgende artikel.

ICT-beheerders bij het Rijk ontmoeten elkaar

‘Gaat het goed, hoor je niets. Gaat het niet goed, dan begint iedereen keihard te piepen en moet het meteen worden opgelost.’ Het was een uitspraak die kon rekenen op instemmend geknik onder de ruim 100 functioneel ICT-beheerders en hun managers binnen het Rijk, die op 7 juni 2018 bij elkaar waren voor het event ‘Beheer de Toekomst’.

Het was ook die constatering die ten grondslag lag aan het initiatief van José Vreeburg, regisseur SAP-Beheerketen, en Marian van den Berge, communicatieadviseur IBI. ‘Functioneel beheerders’, zeggen ze, ‘zijn typische achter-de-schermen-werkers. Ze werken hard om te zorgen dat onze ICT optimaal functioneert. Zij zorgen als het ware voor het water uit de kraan - je maakt er dagelijks achteloos gebruik van. Pas als het er niet is, realiseer je je hoe essentieel deze voorziening is. En dus ook hoe belangrijk de beroepsgroep is, die hiervoor zorgt.

‘Hoog tijd, vonden we, om een event in het leven te roepen. Een event dat deze verspreid binnen het Rijk werkende beheerders met elkaar in contact brengt. Dat de positieve kanten van functioneel beheerders en beheer benadrukt. En dat een beeld geeft van wat er in de toekomst op ons afkomt, en welke impact dat kan hebben op ICT-beheer.’

Zo kwamen er in de Rijksacademie uit alle ICT-hoeken van het Rijk beheerders bijeen voor een programma met twee keynote speeches en zes parallelsessies. Trends en innovaties, duiding en inspiratie, tips en praktische toepassingen kwamen langs en werden uitgewisseld.

Vragen die aan bod kwamen:

  • Als we hypes/innovatieve toepassingen gaan gebruiken – zoals robotica, kunstmatige intelligentie, machine learning, virtual reality, augmented reality en holografie – hoe zorgen we dan dat onze systemen beheerbaar blijven?
  • Hoe zorgen we dat we voldoende kennis en kunde hebben, en dus in ons werk om kunnen gaan met de vraag?
  • Hoe zorgen we dat een systeem betrouwbaar en consistent is en blijft, als we via iteratieve werkwijze ontwikkelen en beheren? Wat betekent dat voor ons werk?
  • Wat zijn de consequenties (risico’s) op informatiebeveiligingsgebied, en wat kunnen we doen om te zorgen dat we veilig gebruik kunnen maken van de nieuwe technologieën?
  • Hoe zorgen we dat we goed kunnen samenwerken met de klant, dat we de klant begrijpen, en dat de klant ons begrijpt
  • Kortom, hoe ziet de toekomst van beheer eruit?

Benieuwd naar het gesprek over deze vragen, en de antwoorden? Er is inmiddels de website www.beheerdetoekomst.nl, waar je ook alle informatie over het event van 2018 kunt vinden. Er komt daarnaast een vervolgevent, dat ook Beheer de Toekomst heet, en dat plaats zal vinden op 20 juni 2019.