De warmtetransitie in stroomversnelling

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is een duurzaam en belangrijk alternatief voor aardgas. Tweederde van de energie die we in de gebouwde omgeving gebruiken, hebben we nodig voor verwarming en koeling. TEO kan aan ruim veertig procent van deze warmtevraag voldoen. Daarmee kan deze bron een aanzienlijke bijdrage leveren in het streven van gemeenten naar aardgasloze wijken en de doelstellingen van het Klimaatakkoord.  

De grootste bronnen van TEO zijn onze rivieren en meren. Rijkswaterstaat onderzoekt samen met waterschappen, kennisinstituten en de markt de mogelijkheden om deze energiebronnen goed te benutten. Dat doen ze bijvoorbeeld in het duurzame warmtecollectief WarmingUp. Dit collectief onderzoekt hoe de warmtetransitie kan versnellen en opschalen. Ook worden er ervaringen opgedaan in de praktijk, zoals in het Programma Aardgasvrije Wijken. Hiermee kunnen gemeenten, met subsidie, stapsgewijs hun woningen loskoppelen van aardgas en aansluiten op alternatieve bronnen.   

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat samen met Alliander onder de naam ‘Warmte uit Water’ om het TEO-energieconcept verder te verkennen en te ontwikkelen. Het doel is de warmtetransitie in Nederland te versnellen. Het samenwerkingsproject Warmte uit Water heeft de potentie én de belemmeringen van grootschalige toepassing van aquathermie in beeld gebracht in het rapport: Warmte uit Water; De warmtetransitie in stroomversnelling.  

Om de warmtetransitie in Nederland te laten slagen is er meer nodig dan alleen individuele oplossingen. Collectieve warmtesystemen zoals aquathermie zijn van groot belang om de maatschappelijke kosten van de energietransitie te verlagen en deze te versnellen.  

Bekijk hier het WUW-document, op de pagina aquathermie. Het artikel staat in de rechterkantlijn

Defensie en OER slaan handen ineen

Energie opwekken op een oefenterrein? Net als Rijkswaterstaat wil Defensie bijdragen aan verduurzaming. Daarom onderzoeken ook zij welke mogelijkheden er zijn voor het opwekken van hernieuwbare energie op hun grond. Op tien locaties voeren ze samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zogenaamde quickscans uit.   

Deze quickscans zijn een korte analyse van wat er mogelijk is in een gebied. Er wordt onderzocht hoe de locaties nu worden gebruikt en welke technieken voor de opwek en opslag van duurzame energie geschikt zijn. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar wind- en zonne-energie, geothermie en waterstof.  

Defensie bezit zo’n 35.000 hectare grond in Nederland, verdeeld over meer dan 450 locaties. Daarnaast hebben ze vastgoed in 25 verschillende RES-regio's. Er wordt gestart met tien locaties, maar Defensie staat ook open voor aanvragen uit andere gebieden. Bent u benieuwd wat er mogelijk is in uw regio? Neem contact op met Defensie.   

Meer informatie is te vinden op de webpagina van RVO over OER.

De locaties van de oefenterreinen van Defensie waar tegelijkertijd hernieuwbare energie wordt opgewekt.

Inwoners profiteren straks mee van Drentse Zonneroute A37

Hoe kunnen inwoners meeprofiteren van de aan te leggen Zonneroute A37? Welke mogelijkheden zijn er om mee te doen en hoe werkt dit in de praktijk? Hiervoor hebben de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen uitgangspunten en spelregels vastgesteld. Deze worden in maart in de drie gemeenteraden besproken.   

Met deze uitgangspunten kan het projectteam in de openbare procedure een ontwikkelaar selecteren die het beste bod doet dat aansluit bij wat de inwoners en gemeenten wensen als het gaat om lokaal eigendom en participatie.  Lees hier het hele bericht over de Drentse Zonneroute op de website van de Gemeente Coevorden  

Download het beleidskader.